DANH MỤC

Các văn bản hướng dẫn Giám định tư pháp

– Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Giám định tư pháp.

– Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.

Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ” Đổi mới và nâng cao hiệu quả Giám định tư pháp “.

Chỉ thị số 1958/CT- TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng giám định viên tư pháp

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp