DANH MỤC

Công văn yêu cầu báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2014

Công văn yêu cầu báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2014
Thực hiện Công văn số 781/BTP-BTNN của Bộ Tư pháp ngày 19/3/2014 về việc Báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 06 tháng đầu năm 2014 để Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ. Trên cơ sở các quy định tại Thông tư 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự.

Ngày 26/3/2014, Sở Tư pháp đã có Công văn số 381/STP-HCTP gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thống kê, tổng hợp số liệu về công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi quản lý.

Báo cáo tập trung vào những nội dung cụ thể như sau:

– Tình hình xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch công tác bồi thường nhà nước thuộc phạm vi quản lý;

– Tình hình yêu cầu bồi thường; giải quyết bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả thuộc phạm vi quản lý (thống kê số liệu tính từ ngày 01/10/2013 đến ngày 31/3/2014);

– Những khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác bồi thường nhà nước.

Vậy, Sở Tư pháp đề nghị thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện và gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Tư pháp ( qua Phòng Hành chính tư pháp) đồng thời qua địa chỉ mail: hanhchinhtuphapstp@gmail.com, trước ngày 08/4/2014 để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp. (Mọi trao đổi xin liên hệ theo số điện thoại 0372240423)

Lưu ý:+ Đối với các Sở, Ban, Ngành thống kê theo biểu mẫu số 27c/BTP/BTNN ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013.

+ Đối với UBND các huyện thống kê theo biểu mẫu số 27b/BTP/BTNN ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013.

Công văn 381

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp