DANH MỤC

Hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp năm 2010

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và chương trình công tác năm 2010, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, trong đó có nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bổ trợ tư pháp. Năm 2010 là năm Thanh Hóa thu được nhiều kết quả quan trọng trong hoạt động tư pháp nói chung và hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực bổ trợ tư pháp nói riêng thể hiện trên các mặt công tác như sau:

* Đối với công tác Giám định tư pháp:

Năm 2010 Sở Tư pháp Thanh Hóa đã Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh Phương án thành lập Trung tâm giám định pháp y tâm thần tỉnh Thanh Hoá. Trụ sở của Trung tâm đang được triển khai xây dựng trong khuôn viên của Bệnh viện Tâm thần tỉnh, dự kiến sẽ hoàn thành đi vào hoạt động trong quý I/2011.

Tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn một bước về tổ chức đối với tổ chức giám định pháp y thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh và đề nghị Bộ Tư pháp cấp thẻ Giám định viên tư pháp cho 10 giám định viên tư pháp có đủ điều kiện thuộc các tổ chức giám định tư pháp. Lễ trao thẻ Giám định viên tư pháp được tổ chức trang trọng tại Trụ sở Sở Tư pháp. Nhằm triển khai thực hiện tốt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ban hành kèm theo Quyết định số 258 /QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và gửi các ngành liên quan xin đóng góp ý kiến.

* Đối với luật sư

Theo quy định của pháp luật, Sở Tư pháp đã thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa. Ngày 28/5/2010 Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định phê duyệt số 1815/QĐ-UBND. Xây dựng và trình UBND tỉnh ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến 2020” trên địa bàn tỉnh và xây dựng kế hoạch kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến 2020” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1- 2011).

* Đối với lĩnh vực công chứng, chứng thực:

Công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Vì vậy, để phòng ngừa và trấn chỉnh những biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh, giảm thiểu sai sót trong hành nghề công chứng của công chứng viên, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã ban hành văn bản chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh tăng cường việc giải thích quyền, nghĩa vụ và hậu quả pháp lý của các bên giao kết hợp đồng, giao dịch, đặc biệt là các giao dịch uỷ quyền về nhà, đất trước khi thực hiện công chứng để cá nhân, tổ chức hiểu rõ khi giao kết hợp đồng, giao dịch. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật công chứng năm 2006 về thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch.

Để tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng, ngay từ đầu năm 2010 Sở Tư pháp đã xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và tổ chức kiểm tra theo kế hoạch.Việc kiểm tra tổ chức và hoạt động của các Văn phòng công chứng với mục đích phát hiện những thiếu sót trong việc chấp hành quy định của pháp luật về tổ chức và sai sót về nghiệp vụ công chứng của công chứng viên trong quá trình hành nghề để giúp các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời.

Triển khai thực hiện Đề án về quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã thẩm định trình UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập 05 Văn phòng công chứng tại các huyện: Quảng Xương, Đông Sơn, Hoằng Hóa, Thường Xuân, Tĩnh Gia và chuyển giao thẩm quyền chứng hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn sang cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. Đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 10 Văn phòng công chứng được thành lập và đi vào hoạt động cùng với 03 Phòng công chứng, phục vụ tốt nhu cầu của cá nhân, tổ chức về công chứng các hợp đồng, giao dịch.

Ngày 22 tháng 4 năm 2010 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 251/KH-STP về tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công chứng, chứng thực cho công chứng viên và đội ngũ làm công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh và từng bước triển khai thực hiện theo kế koạch. Từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 7 năm 2010 đã tổ chức thành công 4 lớp tập huấn nghiệp vụ công chứng, chứng thực cho 700 cán bộ tư pháp cấp huyện, cấp xã, hơn 600 Chủ tịch xã, phường thị trấn trong tỉnh và đội ngũ công chứng viên của các Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh. Có thể nói, lần đầu tiên ở Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn được cho hầu hết chủ tịch cấp xã – người trực tiếp ký các văn bản chứng thực, được dư luận đánh giá là đợt tập huấn quy mô và mang lại hiệu quả thiết thực.

* Đối với hoạt động bán đấu giá tài sản:

Thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đã xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 28/7/2010 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ và tổ chức hội nghị triển khai đến các ngành liên quan trong tỉnh. Đến nay, cùng với Trung tâm bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 03 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp và 01 Chi nhánh của doanh nghiệp có chức năng bán đấu giá tài sản được thành lập và đi vào hoạt động, từng bước thực hiện tốt quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

* Đối với công tác đăng ký giao dịch bảo đảm:

Ngày 23/7/2010 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm được ban hành đã đánh dấu sự thành công bước đầu trong việc nhất thể hoá pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm của nước ta, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc tìm hiểu và áp dụng pháp luật. Với những quy định mới tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm, đồng thời thể hiện một cách rõ nét vai trò của đăng ký giao dịch bảo đảm, tác động trực tiếp tới các bên tham gia giao dịch cũng như các bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và tác động tích cực tới nền kinh tế xã hội. Theo quy định tại khoản 5 Điều 46 Nghị định thì UBND cấp tỉnh thưc hiện quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

Để triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giúp UBND tỉnh trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Chỉ Thị số 26/CT-UBND ngày 17/12/2010 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm. Tại Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cụ thể cho Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tại Thanh Hóa trong việc triển khai thực hiện Nghị định. Thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh, các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và môi trường (nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) đã bắt đầu gửi báo cáo kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất về Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

Các nghiệp vụ khác như đăng ký các việc thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp (đăng ký thành lập, đăng ký hoạt động, cấp lại giấy đăng ký hoạt động…cho các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng được Sở Tư pháp tiếp nhận và giải quyết theo tinh thần cải cách hành chính, đáp ứng tốt yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

Mặc dù trong năm qua, hoạt động quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bổ trợ tư pháp ở Thanh Hóa đã đạt được những kết quả đáng kể, song lĩnh vực bổ trợ tư pháp hiện tại trên toàn quốc nói chung và ở Thanh Hóa nói riêng đang gặp rất nhiều khó khăn, có thể nói đây là một lĩnh vực còn rất “bề bộn”, cần nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa của các cấp quản lý từ Trung ương đến địa phương.

                                                                    

                                                                                                                                                     Hương Biển

                                                                                                                                         Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp