DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016
Để triển khai có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, ngày 03/02/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016.

Theo kế hoạch, trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, trong tháng 2 năm 2016, các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương. Tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiến pháp 2013, các luật mới b hành; chủ trương, quan điểm, chính sách, văn bản về thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển kinh tế trên các lĩnh vực; cải cách hành chính, cải cách tư pháp bằng các hình thức phù hợp; tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, công chức và người dân ở cơ sở các quy định pháp luật của Trung ương và của tỉnh liên quan thiết thực đến đời sống, công tác của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.
Triển khai thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành, tập trung vào các nhiệm vụ: Tổ chức các hoạt động triển khai Ngày Pháp luật năm 2016; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL; tổ chức thực hiện PBGDPL trong các cơ sở giáo dục; triển khai thực hiện chính sách xã hội hóa hoạt động PBGDPL gắn với việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án ” Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012-2016″; củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật các sở, ngành, đoàn thể và địa phương; xây dựng, kiện toàn, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật của các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn.
Tổ chức triển khai các chỉ thị, quyết định, chương trình, kế hoạch, đề án về PBGDPL; bồi dưỡng, tập huấn cho báo cáo viên, hòa giải viên; công tác chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở; công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, làng, ấp, bản, cụm dân cư; tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL.
Tại kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm tham mưu, tư vấn giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.
Sở Tư pháp thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ làm Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác hoà giải ở cơ sở; công tác xây dựng thực hiện hương ước, quy ước; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch, Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.
Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động PBGDPL năm 2016 phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan mình; chủ động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành; thường xuyên lồng ghép nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật vào các hoạt động thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016; bố trí kinh phí hợp lý để triển khai công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL, kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở để tạo điều kiện cho các công tác này đạt hiệu quả.

Hà Anh

Kế hoạch 16/KH-UBND

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp