DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2015

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2015
Ngày 27/3/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 1039/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015.

Theo đó, với mục tiêu là phát hiện để kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ những quy định về thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Đơn giản hóa, cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ đối với các thủ tục, nhóm TTHC.

Trong năm 2015 sẽ ưu tiên rà soát, đánh giá đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến: cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây bóng mát; giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây; cấp phép nghiên cứu khoa học về di tích trên địa bàn tỉnh; gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong, ngoài nhà trường cấp Trung học cơ sở; thực hiện chế độ thai sản đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có đóng BHXH bắt buộc; cấp giấy phép khai thác khoáng sản đói với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh trong trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản; hành nghề y, dược đối với công dân Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh được giao chủ trì rà soát, đánh giá TTHC, nhóm TTHC, quy định liên quan xây dựng, ban hành kế hoạch đơn giản hóa TTHC, nhóm TTHC. Các cơ quan, đơn vị được phân công phối hợp hoặc có liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì việc thực hiện rà soát, đánh giá.

Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá; tổ chức rà soát, đánh giá độc lập ít nhất 70% thủ tục, nhóm TTHC quy định có liên quan trong Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc kịp thời việc triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Thanh Hoa

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp