DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2014
Ngày 04/4/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 956/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục đích, yêu cầu của kế hoạch là triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và để xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị các giải pháp đảm bảo cho pháp luật được thi hành nghiêm minh, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Công tác theo dõi thi hành pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức; không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định.

Lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật là đánh giá việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực: đất đai, môi trường, xây dựng

Hình thức theo dõi thi hành pháp luật là điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật. Nội dung theo dõi là thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật; xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật tại 07 huyện, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Xây dựng.

Sở Tư pháp được giao chủ trì, tổ chức thực hiện kế hoạch và hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện; kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phối hợp với các sở, ngành xây dựng kế hoạch làm việc của Đoàn kiểm tra; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng mẫu phiếu khảo sát và hướng dẫn các đơn vị thực hiện. Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch.

Nguyễn Oanh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp