DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch triển khai “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016.

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch triển khai “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016.
Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND tổ chức triển khai “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016.

Theo đó, mục đích là tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Phát huy tình tích cực, tự giác trong học tập, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội, niềm tin và đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng lần thứ XII.
Chủ đề Ngày pháp luật năm 2016 là “Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tạo môi trưởng thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân“.
Nội dung triển khai, trong đợt sinh hoạt Ngày Pháp luật năm 2016, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức Ngày Pháp luật gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng lần thứ XII; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016-2020) và các luật, pháp luật mới ban hành; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để góp phần xây dựng hình ảnh người Thanh Hóa trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế; hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào chế độ; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật.
Hình thức triển khai, tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua các hoạt động chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của sở, ngành, đoàn thể, địa phương; tổ chức các hội nghị, tọa đàm, phát hành tài liệu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật mới, các văn bản pháp luật có liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị ; tổ chức giao lưu, đối thoại chính sách giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, người dân; treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại khuôn viên cơ quan trong tuần lễ cao điểm Ngày pháp luật từ ngày 07/11 đến 12/11/2016. Tăng cường thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, sử dụng mạng lưới loa truyền thanh cơ sở, sử dụng chuyên trang, chuyên mục, phát thanh, truyền hình để tuyên truyền. Tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.v.v.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh về việc triển khai Ngày Pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan để thực hiện các hoạt động đạt hiệu quả. Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 bằng các hình thức phù hợp theo quy định tại kế hoạch và thực tiễn địa phương, đơn vị.
Nguyễn Oanh

Nội dung Kế hoạch 138/KH-UBND

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp