DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản

Ngày 12/5/2017, Chủ tịch UBND Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản, được Quốc hội khóa XIV thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017

Kế hoạch được ban hành nhằm phổ biến, tuyên truyền các quy định của Luật Đấu giá đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành quy định của Luật. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế thông qua chuyên mục, chương trình, tập huấn, biên soạn, phát hành các tài liệu. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản; xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật. Rà soát đội ngũ đấu giá viên, doanh nghiệp đấu giá tài sản, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật đấu giá tài sản.
Hà Anh

Kế hoạch 77/KH-UBND

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp