DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
Thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Quyết định số 3716/QĐ-BTP ngày 28/11/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình; ngày 29/12/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về các nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 (Luật HN-GĐ) đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhận dân. Tổ chức có hiệu quả các quy định của Luật HN-GĐ, xác định trách nhiệm cụ thể đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời trong thi hành Luật.

Nội dung triển khai là: Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật HN-GĐ; tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật HN-GĐ; cấp tỉnh do Sở Tư pháp chủ trì, cấp huyện do UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức hội nghị tập huấn về những nối dung cơ bản của Luật HN-GĐ bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương và từng đối tượng. Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật HN-GĐ; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật HN-GĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về việc thực hiện kế hoạch này của các ngành, đơn vị. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Nguyễn Oanh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp