DANH MỤC

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
    TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ      
1 Nguyễn Hữu Long Giám đốc 3 717 370 0915 040 613 longnh.stp@thanhhoa.gov.vn
2 Đoàn Văn Dương Phó giám đốc 3 750 413 0904 359 625 duongdv.stp@thanhhoa.gov.vn
3 Nguyễn Thị Ngà TP. Hành chính 3 711 430 039 929 9058 ngant.stp@thanhhoa.gov.vn
   TRUNG TÂM BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN      
4 Mai Văn Đông Giám đốc 0912 867 776 dongmv.stp@thanhhoa.gov.vn
    PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1      
5 Nguyễn Thị Hằng Phó phòng 0983 301 304 hangnt.stp@thanhhoa.gov.vn
     PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2      
6 Nguyễn Thị Hằng Phó phòng 3 871 055 0978 576 530 hangnt.stp@thanhhoa.gov.vn
    PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 3      
7 Trịnh Thị Hồng Minh Phó phòng 3 753 834 0983 892 283 minhtth.stp@thanhhoa.gov.vn
8 Phạm Thị Thủy Phó phòng 3 753 834 0972 526 288 thuypt.stp@thanhhoa.gov.vn

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp