Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Danh bạ điện thoại

 STT

Họ và tên

 Chức vụ

Số điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

 

LÃNH ĐẠO SỞ

1

Bùi Đình Sơn

Giám đốc

3 757 541

0913 348 806

sonbd.stp@thanhhoa.gov.vn

2

Lê Hữu Viên

Phó Giám đốc

3 721 079

0913 276 472

vienlh.stp@thanhhoa.gov.vn

3

Lê Ngọc Minh

Phó Giám đốc

3 718 624

0904 129 288

minhln.stp@thanhhoa.gov.vn

VĂN PHÒNG

4

Nguyễn Thị Oanh

Chánh Văn phòng

3 851 807

0977 227 237

oanhnt.stp@thanhhoa.gov.vn

5

Nguyễn Thị Lựu

Phó Văn phòng

3 726 403

0916 306 658

luunt.stp@thanhhoa.gov.vn

6

Phạm Thanh Sơn

Chuyên viên

3 751 584

0986 727 898

sonpt.stp@thanhhoa.gov.vn

7

Mai Thị Sâm

Văn thư, thủ quỹ

3 751 584

0989 373 388

sammt.stp@thanhhoa.gov.vn

8

Phạm Thị Thương

Kế toán

3 718 976

0918 819 907

thuongpt.stp@thanhhoa.gov.vn

9

Lê Thị Thủy

Cán bộ

3 751 584

0978 408 668

thuylt.stp@thanhhoa.gov.vn

10

Đặng Văn Quyền

Lái xe

 

0915 594 968

 

11

Lê Tiến Sinh

Lái xe

 

0912 162 599

 

12

Nguyễn Văn Lâm

Lái xe

 

0986 124 581

 

13

Đoàn Văn Giai

Bảo vệ

3 852 763

0989 098 722

 

14

Lê Văn Tuấn

Bảo vệ

3 852 763

0949 078 263

 

PHÒNG XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN

15

Ngô Thị Hiền

Phó phòng

2 240 425

0977 248 689

hiennt.stp@thanhhoa.gov.vn

16

Nguyễn Đình Bình

Phó phòng

2 240 425

0915 142 599

binhnd.stp@thanhhoa.gov.vn

17

Trịnh Thị Thu Huyền

Chuyên viên

2 240 425

038 438 1969

huyenttt.stp@thanhhoa.gov.vn

18

Bùi Thu Hà

Chuyên viên

2 240 425

0948 461 130

habt.stp@thanhhoa.gov.vn

19

Vũ Thị Bình

Chuyên viên

2 240 425

0984 653 621

binhvt.stp@thanhhoa.gov.vn

20

Phạm Thị Châm

Chuyên viên

2 240 425

0934 101 190

champt.stp@thanhhoa.gov.vn

21

Hà Thị Nhàn

Chuyên viên

2 240 425

0902 289 425

binhvt.stp@thanhhoa.gov.vn

    PHÒNG PHỔ BIẾN GDPL

22

Phan Văn Đại

Trưởng phòng

3 750 393

0987 944 296

daipv.stp@thanhhoa.gov.vn

23

Kiều Thị Thu Hà

Phó phòng

 

0936 020 939

hakt.stp@thanhhoa.gov.vn

24

Cao Văn Phương

Chuyên viên

3 750 393

0912 572 414

phuongcv.stp@thanhhoa.gov.vn

25

Dương Thị Vân

Chuyên viên

3 750 393

0936 064 568

vandt.stp@thanhhoa.gov.vn

    PHÒNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP

26

Nguyễn Thị Hải

Trưởng phòng

3 750 392

0912 247 699

haint.stp@thanhhoa.gov.vn

27

Trần Thị Vân

Phó phòng

3 755 099

0917 369 888

vântt.stp@thanhhoa.gov.vn

28

Lê Thị Huyền

Phó phòng

3 718 723

037 824 5659

huyenlt.stp@thanhhoa.gov.vn

29

Lê Thị Điệp

Chuyên viên

3 755 099

0988 728 797

dieplt.stp@thanhhoa.gov.vn

30

Hoàng Diệu Thùy

Chuyên viên

 3 755 099

 0977 602 828

thuyhd.stp@thanhhoa.gov.vn

31

Trịnh Văn Thịnh

Chuyên viên

 3 755 099

 0915 697 009

thinhtv.stp@thanhhoa.gov.vn

32

Hà Thị Nhung

Chuyên viên

3 718 723

0915 881 797

nhunght.stp@thanhhoa.gov.vn

    PHÒNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

33

Nguyễn Xuân Hạnh

Trưởng phòng

3 727 229

0904 226 073

hanhnx.stp@thanhhoa.gov.vn

34

Trần Hồng Lê

Phó phòng

3 712 329

0982 182 158

letth.stp@thanhhoa.gov.vn

35

Lê Thị Bình

Phó phòng

3 722 989

0983 210 209

binhlt.stp@thanhhoa.gov.vn

36

Nguyễn Thị Hồng

Chuyên viên

3 712 329

0912 747 939

hongnt.stp.stp@thanhhoa.gov.vn

37

Nguyễn Thanh Cường

Chuyên viên

3 722 989

0917 127 578

cuongnt.stp@thanhhoa.gov.vn

38

Lê Thị Mỹ Linh

Chuyên viên

 

0936 306 123

lingltm.stp@thanhhoa.gov.vn

39

Nguyễn Thị Hạnh

Chuyên viên

3 712 329

0916 592 616

hanhnt.stp@thanhhoa.gov.vn

40

Nguyễn Ngọc Ánh

Cán bộ

3 722 989

0918 812 823

anhnn.stp@thanhhoa.gov.vn

41

Nguyễn Hoàng Sinh

Cán bộ

3 712 329

0976 287 215

sinhnh.stp@thanhhoa.gov.vn

    THANH TRA

42

Nguyễn Hồng Minh

Chánh Thanh tra

3 750 396

0934 367 642

minhnth.stp@thanhhoa.gov.vn

43

Nguyễn Đức Bắc

Phó Chánh T.tra

3 750 397

0934 214 143

bacnd.stp@thanhhoa.gov.vn

44

Nguyễn Thị Thoa

Thanh tra viên

3 750 397

0904 385 378

thoant.stp@thanhhoa.gov.vn

 Website: http://stp.thanhhoa.gov.vn

Email: stp@thanhhoa.gov.vn   

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa