Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
Danh sách lãnh đạo
Hoàng Văn Truyền Phó Giám đốc

TT

Họ và tên Chức vụ Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

1 Bùi Đình Sơn Giám đốc 3 757 541 0913 348 806 sonbd.stp@thanhhoa.gov.vn
2 Lê Hữu Viên Phó Giám đốc 3 721 079 0912 276 472 vienlh.stp@thanhhoa.gov.vn
3 Phó Giám đốc 3 853 173 0903 293 163 truyenhv.stp@thanhhoa.gov.vn
4 Lê Ngọc Minh 3 718 624 0904 129 288 minhln.stp@thanhhoa.gov.vn
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa