Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
Đơn vị trực thuộc
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
1 Nguyễn Hữu Long Giám đốc 3 717 370 0915 040 613 longnh.stp@thanhhoa.gov.vn
2 Đoàn Văn Dương Phó giám đốc 3 750 413 0904 359 625 duongdv.stp@thanhhoa.gov.vn
3 Nguyễn Thị Ngà TP. Hành chính 3 711 430 039 929 9058 ngant.stp@thanhhoa.gov.vn
TRUNG TÂM BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
4 Mai Văn Đông Giám đốc   0912 867 776 dongmv.stp@thanhhoa.gov.vn
PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1
5 Nguyễn Thị Hằng Phó phòng   0983 301 304 hangnt.stp@thanhhoa.gov.vn
PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2
6 Nguyễn Thị Hằng Phó phòng 3 871 055 0978 576 530 hangnt.stp@thanhhoa.gov.vn
PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 3
7 Trịnh Thị Hồng Minh Phó phòng 3 753 834 0983 892 283 minhtth.stp@thanhhoa.gov.vn
8 Phạm Thị Thủy Phó phòng 3 753 834 0972 526 288 thuypt.stp@thanhhoa.gov.vn
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa