DANH MỤC

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Thực hiện Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1785/QĐ-BTP ngày 07/10/2015 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 13/10/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: Tổ chức hội nghị quán triệt việc thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật. Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch. Các sở, ban, ngànhcấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động, tích cực triển khai thực hiện kế hoạch theo các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
Hà Anh

Kế hoạch 142

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp