DANH MỤC

Ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa

Ngày 7/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 843/QĐ-UBND về “Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa” với tên miền truy cập là: pbgdpl.thanhhoa.gov.vn.

 Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật: http://pbgdpl.thanhhoa.gov.vn/

Theo đó, đối tượng áp dụng là các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Trang thông tin điện tử. Mục đích nhằm truyền tải các thông tin chính thức về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh hóa. Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh về các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh… v.v. Cung cấp các loại tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật để cán bộ, Nhân dân tra cứu, khai thác và sử dụng; Phản ánh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Thông tin chỉ đạo điều hành về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giữa các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

VP

Nội dung quyết định tại đây.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp