DANH MỤC

Biểu mẫu thống kê tư pháp theo quy định của Thông tư 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp

Ngày 03/3/2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp (thay thế Thông tư 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp)

Thông tư số 04/2016/TT-BTP gồm 05 chương, 20 điều kèm theo 04 phụ lục và 79 biểu mẫu báo cáo thống kê trong 20 lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác tư pháp. Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

Nội dung Thông tư 04/TT-BTP đảm bảo kế thừa những quy định của Thông tư 20/2013/TT-BTP, Thông tư cũng bổ sung thêm nhiều quy định mới, thay đổi quy định về thời điểm chốt số liệu báo cáo; quy định mới về thời hạn báo cáo thống kê; quy định cụ thể hơn về hoạt động kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê, trách nhiệm phổ biến thông tin thống kê .v.v. Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BTP cũng có nhiều đổi mới. Các biểu mẫu thống kê đã được rà soát, thiết kế lại theo hướng thu gọn đến số lượng biểu mẫu và các tiêu thức thống kê trong từng biểu, đồng thời đảm bảo thu thập đầy đủ các thông tin thống kê chủ yếu, thiết thực, đáp ứng yêu cầu quản lý của Ngành tư pháp và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Theo quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BTP, UBND cấp xã thống kê, báo cáo UBND cấp huyện (Phòng Tư pháp) 10 biểu mẫu; UBND cấp huyện thống kê, báo cáo Sở Tư pháp 12 biểu mẫu, Sở Tư pháp thống kê, báo cáo Bộ Tư pháp 27 biểu mẫu (danh sách biểu mẫu cụ thể theo Phụ lục số II của Thông tư).

Văn phòng Sở

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp