DANH MỤC

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, theo chức năng, nhiệm vụ được giao và Quyết định số 167/QĐ-BTP ngày 04/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, trong thời gian qua, Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành (Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021).
Việc xây dựng Thông tư nhằm cụ thể hóa một số nội dung của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP mà Chính phủ đã giao cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết (Điều 6, Điều 12, Điều 13, Điều 15 và Điều 20 của Nghị định), bảo đảm hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch, đồng thời, quy định các biểu mẫu cần thiết để thi hành Nghị định, tạo thuận lợi cho hoạt động kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Theo đó, Thông tư gồm 08 điều, cụ thể như sau:
– Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng;
– Điều 2: Thẩm quyền kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
– Điều 3: Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
– Điều 4: Thời hạn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
– Điều 5. Công khai kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
– Điều 6: Công khai kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi thực hiện kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
– Điều 7: Hiệu lực thi hành;
– Điều 8: Trách nhiệm thi hành.
Đồng thời, ban hành kèm theo Thông tư là Phụ lục một số biểu mẫu sử dụng trong kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2022.

File đính kèm

  • 2.1.Thong tu 14.2021.doc
  • 2.2. Phu luc bieu mau.doc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Theo: moj.gov.vn

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp