DANH MỤC

Công tác PBGDPL, Văn bản góp phần triển khai có hiệu quả “Chương trình hành động cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ” năm 2010

Công tác PBGDPL, Văn bản góp phần triển khai có hiệu quả “Chương trình hành động cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ” năm 2010
“Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là chỉ số đo lường và xếp hạng chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền các địa phương dựa trên môi trường kinh doanh và chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân”.

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút mạnh đầu tư trong nước và nước ngoài, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, UBND tỉnh đã xây dựng “Chương trình hành động cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” với nhiều nhiệm vụ giải pháp được triển khai thực hiện. Trong đó, giải pháp đẩy mạnh triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư; cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chương trình.

Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong”Chương trình hành động cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” với việc triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế – xã hội, trong năm 2010, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành về Luật cán bộ, công chức; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Nghị định 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lực chọn nhà thầu theo Luật xây dựng…Đồng thời, triển khai thực hiện các chương trình đề án như: “Chương trình hành động quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân từ năm 2005 đến 2010″, Đề án” Nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân các xã phường ven biển”; Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2010; Kế hoạch triển khai đề án”Củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới phát triển của đất nước”…Sở Tư pháp đã phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hơn 60 Hội nghị tuyên truyền pháp luật; mua sách trang bị cho mỗi xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 105 đầu sách pháp luật; cấp phát 155 tủ sách pháp luật cho các thôn, bản, khu phố; mua, biên soạn và in ấn hàng chục nghìn cuốn tài liệu pháp luật hàng trăm kg tờ gấp pháp luật để cấp phát cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qúa trình triển khai đồng bộ các chương trình, đề án phổ biến giáo dục pháp luật đã đạt đựơc nhiều kết quả, góp phần minh bạch hoá các quy định pháp luật, cơ chế chính sách do các cơ quan trung ương và của tỉnh ban hành, giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nâng cao trình độ, ý thức sống và làm việc theo pháp luật cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, góp phần quan trọng vào việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Đặc biệt trong năm 2010, bước đầu tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã tổ chức phổ biến nhiều nội dung pháp luật cho các doanh nghiệp, cán bộ làm công tác pháp chế các Sở, ban, ngành tỉnh. Cụ thể: đã tổ chức 5 Hội nghị phổ biến pháp luật về pháp luật thương mại quốc tế, nghiệp vụ pháp chế ngành pháp chế doanh nghiệp, pháp luật về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định 51/2010/NĐ -CP về hoá đơn bán hàng dịch vụ; nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật…cho hơn 1.500 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật; đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, người làm công tác pháp chế, công tác kế hoạch – nhân sự trong doanh nghiệp; biên soạn, in ấn 5.000 cuốn tài liệu pháp luật, hàng chục nghìn tờ gấp pháp luật với các nội dung pháp luật về hoá đơn bán hàng, dịch vụ; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, đăng ký doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp thương mại…để cấp phát cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh…trên địa bàn tỉnh. Công tác xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp cũng đã và đang được khẩn trương tổ chức thực hiện cùng với việc xây dựng trang Web của Sở Tư pháp, công tác rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp cũng đang được tiến hành, đã lên danh mục rà soát 102 văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách cho hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành từ năm 1998 – 2009; công tác giải đáp pháp luật, tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về việc hoàn thiện pháp luật, bước đầu được tổ chức triển khai thực hiện tốt, đã bố trí sắp xếp cán bộ làm đầu mối để tiếp nhận các kiến nghị cuả doanh nghiệp và tham mưu cho lãnh đạo thực hiện giải đáp cũng như phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.

Triển khai “chương trình hành động cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” gắn với việc xây dựng, kiểm tra rà soát văn bản QPPL, trong năm 2010, Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến và tổng hợp ý kiến đóng góp cho 51 văn bản QPPL của Trung ương (Trong đó có 23 Luật, 18 Thông tư, 3 Quyết định); thẩm định và tham gia ý kiến 210 văn bản do HĐND, UBND và các ngành gửi đến, trong đó có 134 văn bản QPPL (20 Nghị quyết; 114 Chỉ thị, Quyết định, Quy định); đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiến hành tự kiểm tra 1.085 văn bản do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trong năm 2009 và quý I, quý II năm 2010, qua kiểm tra đã kiến nghị bãi bỏ 2 văn bản ban hành trái thẩm quyền, 12 văn bản sai sót về thể thức. Kết quả thẩm định, kiểm tra văn bản đã đảm bảo 100% các văn bản được ban hành có nội dung phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần hoàn thiện, minh bạch cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư, loại bỏ văn bản có nội dung cản trở hoạt động đầu tư của doanh nghiệp tại địa phương.

Trong những năm tiếp theo, thực hiện “Chương trình hành động cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” , bên cạnh việc triển khai đồng bộ các mặt công tác của ngành, Sở Tư pháp sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

– Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống pháp lý minh bạch, thông thoáng, tạo cơ chế khuyến khích đầu tư, bãi bỏ những văn bản gây cản trở phiền hà cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.

– Triển khai tốt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, phát hiện những bất cập trong các thiết chế quản lý, từ đó có văn bản tham mưu biện pháp khắc phục vướng mắc trong công tác chỉ đạo điều hành của địa phương.

– Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân nói chung và cán bộ, Đảng viên, các tổ chức, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nói riêng; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ để thực hiện tốt chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nhiệp trên địa bàn tỉnh.

– Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của ngành; tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của Đề án 30 về rà soát, đơn giản hoá các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp, đưa trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp vào hoạt động có hiệu quả./.

Ngô Hiền

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp