DANH MỤC

Công văn yêu cầu báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2014

Công văn yêu cầu báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2014
Để chuẩn bị báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, ngày 21/4/2014, Giám đốc Sở Tư pháp đã có Công văn số 510/STP-VP yêu cầu Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2014.

Nội dung báo cáo cần đánh giá toàn diện các mặt công tác thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng; những kết quả công việc đã hoàn thành, đạt tỷ lệ phần trăm so với mục tiêu, chỉ tiêu của cả năm 2014 và so sánh với kết quả 6 tháng đầu năm 2013 (kèm theo số liệu, dẫn chứng cụ thể); những cách làm mới, hiệu quả so với năm 2013; những hạn chế, bất cập, vướng mắc trong công tác tư pháp ở cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý; nguyên nhân của những hạn chế, bất cập, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Sở Tư pháp; đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2014.

Báo cáo của Phòng Tư pháp phải gửi kèm theo 14 biểu mẫu thống kê (của cả cấp huyện và cấp xã) quy định tại Thông tư 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp. Thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01/01/2014 đến 30/4/2014, dự ước hoàn thành nhiệm vụ đến 30/6/2014.

Thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Tư pháp bằng hình thức văn bản và bản điện tử (theo địa chỉ hộp thư: stp@thanhhoa.gov.vn hoặc stpthanhhoa@moj.gov.vn) trước ngày 20/5/2014.

Công văn số 510/STP-VP

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp