DANH MỤC

Danh bạ điện thoại Cơ quan Sở Tư Pháp

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN SỞ TƯ PHÁP

 STT

Họ và tên

 Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
    LÃNH ĐẠO SỞ        
1 Bùi Đình Sơn Giám đốc 3 757 541 0913 348 806 sonbd.stp@thanhhoa.gov.vn
2 Lê Hữu Viên Phó Giám đốc 3 721 079 0913 276 472 vienlh.stp@thanhhoa.gov.vn
3 Lê Ngọc Minh Phó Giám đốc 3 718 624 0904 129 288 minhln.stp@thanhhoa.gov.vn
    VĂN PHÒNG        
4 Nguyễn Thị Oanh Chánh Văn phòng 3 851 807 0977 227 237 oanhnt.stp@thanhhoa.gov.vn
5 Nguyễn Thị Lựu Phó Văn phòng 3 726 403 0916 306 658 luunt.stp@thanhhoa.gov.vn
6 Phạm Thanh Sơn Chuyên viên 3 751 584 0986 727 898 sonpt.stp@thanhhoa.gov.vn
7 Mai Thị Sâm Văn thư, thủ quỹ 3 751 584 0989 373 388 sammt.stp@thanhhoa.gov.vn
8 Phạm Thị Thương Kế toán 3 718 976 0918 819 907 thuongpt.stp@thanhhoa.gov.vn
9 Lê Thị Thủy Cán bộ 3 751 584 0978 408 668 thuylt.stp@thanhhoa.gov.vn
10 Đặng Văn Quyền Lái xe 0915 594 968
11 Lê Tiến Sinh Lái xe 0912 162 599
12 Nguyễn Văn Lâm Lái xe 0986 124 581
13 Đoàn Văn Giai Bảo vệ 3 852 763 0989 098 722
14 Lê Văn Tuấn Bảo vệ 3 852 763 0949 078 263
PHÒNG XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN  
15 Ngô Thị Hiền Phó phòng 2 240 425 0977 248 689 hiennt.stp@thanhhoa.gov.vn
16 Nguyễn Đình Bình Phó phòng 2 240 425 0915 142 599 binhnd.stp@thanhhoa.gov.vn
17 Trịnh Thị Thu Huyền Chuyên viên 2 240 425 038 438 1969 huyenttt.stp@thanhhoa.gov.vn
18 Bùi Thu Hà Chuyên viên 2 240 425 0948 461 130 habt.stp@thanhhoa.gov.vn
19 Vũ Thị Bình Chuyên viên 2 240 425 0984 653 621 binhvt.stp@thanhhoa.gov.vn
20 Phạm Thị Châm Chuyên viên 2 240 425 0973 853 198 champt.stp@thanhhoa.gov.vn
21 Hà Thị Nhàn Chuyên viên 2 240 425 0902 289 425 binhvt.stp@thanhhoa.gov.vn
    PHÒNG PHỔ BIẾN GDPL      
22 Phan Văn Đại Trưởng phòng 3 750 393 0987 944 296 daipv.stp@thanhhoa.gov.vn
23 Kiều Thị Thu Hà Phó phòng 0936 020 939 hakt.stp@thanhhoa.gov.vn
24 Cao Văn Phương Chuyên viên 3 750 393 0912 572 414 phuongcv.stp@thanhhoa.gov.vn
25 Dương Thị Vân Chuyên viên 3 750 393 0936 064 568 vandt.stp@thanhhoa.gov.vn
26 Lương Thị Thanh Long Chuyên viên 3 722 989 0912 136 070 longltt.stp@thanhhoa.gov.vn
    PHÒNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP      
27 Nguyễn Thị Hải Trưởng phòng 3 750 392 0912 247 699 haint.stp@thanhhoa.gov.vn
28 Trần Thị Vân Phó phòng 3 755 099 0917 369 888 vântt.stp@thanhhoa.gov.vn
29 Lê Thị Huyền Phó phòng 3 718 723 037 824 5659 huyenlt.stp@thanhhoa.gov.vn
30 Lê Thị Điệp Chuyên viên 3 755 099 0988 728 797 dieplt.stp@thanhhoa.gov.vn
31 Hoàng Diệu Thùy Chuyên viên  3 755 099  0977 602 828 thuyhd.stp@thanhhoa.gov.vn
32 Trịnh Văn Thịnh Chuyên viên  3 755 099  0915 697 009 thinhtv.stp@thanhhoa.gov.vn
33 Hà Thị Nhung Chuyên viên 3 718 723 0915 881 797 nhunght.stp@thanhhoa.gov.vn
    PHÒNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
34 Nguyễn Xuân Hạnh Trưởng phòng 3 727 229 0904 226 073 hanhnx.stp@thanhhoa.gov.vn
35 Trần Hồng Lê Phó phòng 3 712 329 0982 182 158 letth.stp@thanhhoa.gov.vn
36 Lê Thị Bình Phó phòng 3 722 989 0983 210 209 binhlt.stp@thanhhoa.gov.vn
37 Nguyễn Thị Hồng Chuyên viên 3 712 329 0912 747 939 hongnt.stp.stp@thanhhoa.gov.vn
38 Nguyễn Thanh Cường Chuyên viên 3 722 989 0917 127 578 cuongnt.stp@thanhhoa.gov.vn
39 Lê Thị Mỹ Linh Chuyên viên 0936 306 123 lingltm.stp@thanhhoa.gov.vn
40 Nguyễn Thị Hạnh Chuyên viên 3 712 329 0916 592 616 hanhnt.stp@thanhhoa.gov.vn
41 Nguyễn Ngọc Ánh Cán bộ 3 722 989 0918 812 823 anhnn.stp@thanhhoa.gov.vn
42 Nguyễn Hoàng Sinh Cán bộ 3 712 329 0976 287 215 sinhnh.stp@thanhhoa.gov.vn
    THANH TRA        
43 Nguyễn Hồng Minh Chánh Thanh tra 3 750 396 0934 367 642 minhnth.stp@thanhhoa.gov.vn
44 Nguyễn Đức Bắc Phó Chánh T.tra 3 750 397 0934 214 143 bacnd.stp@thanhhoa.gov.vn
45 Nguyễn Thị Thoa Thanh tra viên 3 750 397 0904 385 378 thoant.stp@thanhhoa.gov.vn

Địa chỉ thư điện tử:           stp@thanhhoa.gov.vn    Website: http://stp.thanhhoa.gov.vn

 

 CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
    TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ  

 

1 Đoàn Văn Dương Giám đốc 3 750 413 0904 359 625 duongdv.stp@thanhhoa.gov.vn
2 Nguyễn Thị Ngà TP. Hành chính 3 711 430 039 929 9058 ngant.stp@thanhhoa.gov.vn
   TRUNG TÂM BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN    
3 Mai Văn Đông Giám đốc 0912 867 776 dongmv.stp@thanhhoa.gov.vn
    PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1      
4 Nguyễn Thị Hằng Phó phòng 0983 301 304 hangnt.stp@thanhhoa.gov.vn
     PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2      
5 Nguyễn Thị Hằng Trưởng phòng 3 871 055 0978 576 530 hangnt.stp@thanhhoa.gov.vn
    PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 3      
6 Trịnh Thị Hồng Minh Phó phòng 3 753 834 0983 892 283 minhtth.stp@thanhhoa.gov.vn
7 Phạm Thị Thủy Phó phòng 3 753 834 0972 526 288 thuypt.stp@thanhhoa.gov.vn

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp