DANH MỤC

Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 43 văn bản quy định chi tiết thi hành 7 luật

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 936/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 43 văn bản quy định chi tiết thi hành 7 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

7 luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (có hiệu lực từ 1/11/2019; Luật Đầu tư công (sửa đổi – có hiệu lực từ 1/1/2020); Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi – có hiệu lực từ 1/1/2020); Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia (có hiệu lực từ 1/1/2020); Luật Kiến trúc (có hiệu lực từ 1/7/2020); Luật Giáo dục (sửa đổi – có hiệu lực từ 1/7/2020); Luật Quản lý thuế (sửa đổi – có hiệu lực từ 1/7/2020).
43 văn bản quy định chi tiết bao gồm: 25 nghị định, 17 thông tư, 01 thông tư liên tịch, cụ thể:
(1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ:
– Chính phủ ban hành 01 nghị định để quy định chi tiết 02 nội dung;
– Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 01 thông tư để quy định chi tiết 01 nội dung.
(2) Luật Đầu tư công (sửa đổi): Chính phủ ban hành 04 nghị định quy định chi tiết 30 nội dung.
(3) Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi):
– Chính phủ ban hành 07 nghị định để quy định chi tiết 24 nội dung;
– Bộ trưởng Bộ Công an ban hành 03 thông tư quy định chi tiết 03 nội dung;
– Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành 02 thông tư quy định chi tiết 02 nội dung;
– Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp ban hành 01 thông tư liên tịch quy định chi tiết 01 nội dung.
(4) Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia:
– Chính phủ ban hành 02 nghị định để quy định chi tiết 05 nội dung;
– Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 01 thông tư để quy định chi tiết 01 nội dung.
(5) Luật Kiến trúc:
– Chính phủ ban hành 01 nghị định để quy định chi tiết 10 nội dung;
– Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 02 thông tư quy định chi tiết 02 nội dung.
(6) Luật Giáo dục (sửa đổi): Chính phủ ban hành 05 nghị định để quy định chi tiết 11 nội dung.
(7) Luật Quản lý thuế (sửa đổi):
– Chính phủ ban hành 05 nghị định để quy định chi tiết 41 nội dung;
– Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 08 thông tư quy định chi tiết 26 nội dung.
Quyết định cũng quy định rõ nhiệm vụ quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cụ thể:
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm: Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng các nghị định quy định chi tiết các nội dung được luật giao, trình Chính phủ theo Quyết định này; ban hành các thông tư quy định chi tiết các nội dung được luật giao, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, không để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản, thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công xây dựng, trình văn bản; công khai nội dung công việc, tiến độ, kết quả cụ thể từng giai đoạn trên Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ; trong quá trình soạn thảo văn bản, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất thêm văn bản để quy định chi tiết các luật, chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan giải quyết hoặc kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực.
Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Y tế soạn thảo, ban hành thông tư liên tịch theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 để quy định chi tiết việc tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc theo quy định tại Điều 82 Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, tiến độ.
Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc soạn thảo, ban hành các thông tư liên tịch do Tòa án nhân dân tối cao chủ trì theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 để quy định chi tiết các điều 24, 36, 38, 39, 65, 90, 103, 104, 110 và 117 Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, tiến độ.
Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử cán bộ, công chức tham gia soạn thảo, chỉnh lý và theo dõi, đôn đốc quá trình xây dựng, trình ban hành các nghị định của Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thẩm tra các dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chi tiết các luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
Định kỳ ngày 20 hàng tháng, cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật thông tin về tình hình, tiến độ soạn thảo và gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.
Cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với một số nghị định được xác định cụ thể tại Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Theo moj.gov.vn

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp