DANH MỤC

Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo VB quy định chi tiết thi hành các luật, Nghị quyết…

Quyết định 130/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 130/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất gồm: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; (2) Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.
Danh mục gồm 06 văn bản (03 nghị định, 03 quyết định của Thủ tướng Chính phủ) quy định cụ thể 07 nội dung giao quy định chi tiết tại 01 luật, 01 nghị quyết, cụ thể như sau:
(1) Nghị định quy định chi tiết khoản 1 Điều 1 và khoản 1 Điều 5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (khoản 1 điều 1 và khoản 1 Điều 5);
(2) Nghị định quy định chi tiết việc tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh là doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn do doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 88 Luật Doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ (khoản 7 Điều 7);
(3) Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng (khoản 5 Điều 3);
(4) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân cấp và trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc thành phố Cần Thơ (Điều 5);
(5) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ (khoản 3 Điều 4);
(6) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ (Điều 8)
Quyết định cũng quy định rõ nhiệm vụ quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cụ thể:
Điều 1 – Quy định về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất.
Điều 2 – Quy định về trách nhiệm của các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong việc chủ trì, phối hợp tham gia và theo dõi việc soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết. Cụ thể:
– Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc soạn thảo, bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của nghị quyết, không để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản; thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công xây dựng, trình văn bản; tiến hành rà soát, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất, xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất.
– Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm cử công chức, lãnh đạo tham gia soạn thảo, chỉnh lý, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thẩm tra và theo dõi, đôn đốc quá trình xây dựng, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
– Về áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn: Các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất sẽ có hiệu lực (kể từ ngày 01/3/2022). Do vậy, trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ và căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), khoản 5 Điều 2 dự thảo Quyết định quy định cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với các văn bản được xác định cụ thể tại Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết (ban hành kèm theo Quyết định).
Điều 3 – Quy định về hiệu lực thi hành của Quyết định và trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong việc thi hành Quyết định này./.File đính kèm

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp