DANH MỤC

Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với đồng bộ, hiệu quả giữa phổ biến, giáo dục với thi hành pháp luật

UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 12836 /UBND-KSTTHCNC về việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Kế hoạch số 211-KH/TU, ngày 21/8/2020 của Tỉnh ủy.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 9/12/ 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, thời gian qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã đạt được những kết quả quan trọng đó là: Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật được nâng lên.

Thể chế, chính sách về phổ biến giáo dục pháp luật từng bước được hoàn thiện. Ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân có bước chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, quản lý xã hội bằng pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: Một số sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương chưa thường xuyên quan tâm đúng mức công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật, việc sử dụng nguồn lực tài chính và huy động nguồn lực xã hội phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thật hiệu quả.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp nhất là cấp cơ sở còn hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn. Ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, nhân dân còn hạn chế đã ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Báo cáo viên Sở Tư pháp truyền đạt các nội dung về phòng, chống tội phạm

Để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nội dung Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 – 6 – 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 211-KH/TU ngày 21/ 8/ 2020 của Tỉnh ủy; phát huy vị trí, vai trò quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/ 6/ 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 211-KH/TU ngày 21/ 8/ 2020 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị – tư tưởng, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của người dân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; lấy ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nhất là phải bảo đảm tính đồng bộ, xuyên suốt, hiệu quả giữa phổ biến, giáo dục pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, góp phần tích cực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Cùng với đó phải kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp; phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan thường trực trong Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành; thường xuyên rà soát, bổ sung đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; ban hành chính sách phù hợp để sử dụng đội ngũ người biết tiếng dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật kịp thời, thực chất, hiệu quả.

Các cấp, ngành thường xuyên quan tâm bố trí nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn; đa dạng hóa nguồn lực xã hội cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các nhóm đối tượng đặc thù yếu thế, đồng bào dân tộc, người dân ở vùng sâu, vùng sa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng.

Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh theo dõi, hướng dẫn các cấp, ngành tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, phát sinh của các cơ quan, đơn vị, địa phương để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

BĐT

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp