DANH MỤC

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2016 và định hướng giai đoạn 2016-2020.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2016 và định hướng giai đoạn 2016-2020.
Ngày 29/3/2016, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch hoạt động năm 2016 và định hướng giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là triển khai thực hiện đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (PBGDPL); tạo sự chuyển biến cơ bản và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức thành viên Hội đồng và từng thành viên Hội đồng, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng và nhiệm vụ công tác PBGDPL của từng cơ quan, tổ chức. Đa dạng hóa các hình thức hoạt động của Hội đồng, lựa chọn các nội dung thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; với các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận.
Năm 2016, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Luật PBGDPL và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả PBGDPL; Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp bằng các hình thức, nội dung phù hợp với đối tượng, địa bàn; định hướng những nội dung cần phổ biến, gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luatạ theo nội dung định hướng tại kế hoạch phổ biến GDPL năm 2016; Tham mưu xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện Ngày pháp luật năm 2016 đảm bảo hiệu quả, thiết thực; Nghiên cứu, tư vấn giải pháp tháo gỡ khó khăn về kinh phí cho công tác PBGDPL và thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân thực hiện PBGDPL hoặc hỗ trợ kinh phícho hoạt động PBGDPL; Xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn kiểm tra công tác PBGDPL tại các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố .v.v.
Hộii đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cũng đã phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên của Hội đồng.
Hà Anh

Nội dung kế hoạch số 72/KH-HĐPH

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp