DANH MỤC

Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.
Ngày 23/7/2015, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở; Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc; Trưởng phòng Tư pháp 27 huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

 

Kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đảm bảo theo kế hoạch và đạt nhiều kết quả tích cực, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh của địa phương. Đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác tư pháp năm 2015 để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó, Sở đã ban hành chương trình, kế hoạch chi tiết từng tháng, quý và triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ. Phòng Tư pháp cũng dã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình công tác tư pháp năm 2015. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực như sau:
Công tác xây dựng văn bản tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu. Công tác thẩm định, góp ý văn bản được chú trọng cả về tiến độ và chất lượng, gắn kết chặt chẽ hơn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Tham gia thẩm định 100% các dự thảo văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh; 77 dự thảo văn bản của UBND tỉnh và các sở, ngành; trực tiếp tham mưu hoặc phối hợp với các sở, ban, ngành đề xuất với UBND tỉnh giải quyết, xử lý 38 vụ việc pháp luật ở địa phương. Tổ chức 03 hội nghị triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác soạn thảo, ban hành văn bản QPPL của cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2012-2016” cho gần 600 đại biểu cấp huyện, xã tại huyện Yên Đình, Thường Xuân và Tĩnh Gia .
Việc nâng cao chất lượng kiểm tra văn bản là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2015. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tự kiểm tra 1.137 văn bản; kiểm tra 96 văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp huyện. Thành lập đoàn đi kiểm tra 49.266 văn bản tại tại 04 huyện, thị xã; qua kiểm tra đã đề nghị hủy bỏ 07 văn bản. Công tác rà soát văn bản QPPL được thực hiện thường xuyên, theo chuyên đề; qua rà soát đã kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi 01 quyết định.
Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015, kế hoạch đơn giản hóa TTHC, kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Thực hiện kiểm soát chất lượng 108 TTHC. Tiếp nhận 02 phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của công dân, Sở đã có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Phối hợp với UBND huyện Thạch Thành tập huấn công tác kiểm soát TTHC.
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch PBGDPL năm 2015. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp bằng nhiều hình thức, nhất là thông qua cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ban Tổ chức cấp tỉnh đã chấm xong các bài dự thi. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 15 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL cho gần 2.000 đại biểu. Ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở với Ủy ban mặt rận tổ quốc tỉnh, Đài phát thanh truyền hình tỉnh. Trung tâm trợ giúp pháp lý đã thực hiện trợ giúp 199 vụ việc cho 199 người; tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho 180 trợ giúp viên, cộng tác viên.
Công tác hành chính tư pháp, chuẩn bị để triển khai thi hành Luật Hộ tịch được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch; tổ chức rà soát đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành. Công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong quản lý và đăng ký hộ tịch luôn được chú trọng. Phối hợp với các ngành triển khai thực hiện liên thông thủ tục hành chính trong việc đăng ký khai sinh, hộ khẩu thường trú và cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi. Triển khai mô hình “Kiềng ba chân” trong phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho công dân; đã mang lại hiệu quả tích cực, kịp thời giải quyết cơ bản tình trạng chậm cấp Phiếu LLTP. Công tác bổ trợ tư pháp được tăng cường quản lý nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh, xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp.
Công tác xây dựng ngành tiếp tục được kiện toàn theo hướng nâng cao chất lượng. Lãnh đạo Sở đã được kiện toàn, bổ sung kịp thời. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Thông tư liên tịch số 23 và đã tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở, Hội nghị điển hình tiên tiến.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận sôi nổi về nhiều vấn đề vướng mắc trên các lĩnh vực chuyên môn như công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm soát TTHC, đăng ký và quản lý hộ tịch, công chứng, chứng thực .v.v. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở đã ghi nhận kết quả đạt được và những đề xuất kiến nghị của các phòng, đơn vị, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện. Đồng chí cũng chỉ đạo các phòng, đơn vị cần tập trung thực hiện đảm bảo theo kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2015.

Thanh Hoa

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp