DANH MỤC

Hướng dẫn Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm

Hướng dẫn Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm
Ngày 28/12/2011 Chính phủ ban hành Nghị định 123/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm, sửa đổi, bổ sung cho Nghị định 45/2007/NĐ-CP

Theo đó, Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài muốn thành lập chi nhánh tại Việt Nam, chi nhánh đó phải có vốn được cấp không thấp hơn mức vốn pháp định là 200 tỷ đồng.

Nguồn vốn này phải là nguồn hợp pháp, không sử dụng tiền vay hoặc ủy thác đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào để thành lập. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải có trụ sở chính tại quốc gia mà Việt Nam và quốc gia đó đã ký kết điều ước quốc tế về thương mại, trong đó có thỏa thuận về việc thành lập chi nhánh Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam; có tổng tài sản tối thiểu 2 tỷ USD, cùng một số điều kiện khác.

Ngoài ra, Nghị định còn nêu rõ trình tự, thủ tục thành lập, chế độ tài chính, chế độ kế toán và chế độ báo cáo của chi nhánh. Trong quá trình chi nhánh hoạt động nếu có sự thay đổi về tên; vốn; địa điểm; nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động; chia, tách, sáp nhập, hợp nhất chi nhánh…đều phải được sự đồng ý của Bộ Tài Chính…

Nghị định này có hiệu lực kể từ 15/02/2012

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp