DANH MỤC

Kết quả giải quyết TTHC từ 01/5-25/5/2021

STT Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tiếp nhân Ngày hẹn trả Tình trạng
1 000.00.14.H56-210520-1037 ĐẶNG VĂN SƠN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/05/2021 10/06/2021 Đã trả Đúng hạn
2 000.00.14.H56-210520-1028 TRẦN ĐỨC MINH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/05/2021 10/06/2021 Chờ trả Đúng hạn
3 000.00.14.H56-210517-1134 LÊ NHÂN THÁI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/05/2021 07/06/2021 Chờ trả Đúng hạn
4 000.00.14.H56-210517-1149 NGUYỄN HỮU CHÍNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/05/2021 31/05/2021 Chờ trả Đúng hạn
5 000.00.14.H56-210517-1148 LÊ MINH THANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/05/2021 07/06/2021 Chờ trả Đúng hạn
6 000.00.14.H56-210517-1095 TRỊNH THỊ LOAN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/05/2021 07/06/2021 Đã trả Đúng hạn
7 000.00.14.H56-210517-1090 LÊ LAN ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/05/2021 07/06/2021 Đã trả Đúng hạn
8 000.00.14.H56-210517-1093 TRỊNH VĂN NAM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/05/2021 07/06/2021 Đã trả Đúng hạn
9 000.00.14.H56-210517-1091 PHẠM THỊ NHƯ TRANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/05/2021 07/06/2021 Đã trả Đúng hạn
10 000.00.14.H56-210517-1081 PHẠM VĂN LỰC Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/05/2021 07/06/2021 Đã trả Đúng hạn
11 000.00.14.H56-210517-1077 LÊ MINH TUẤN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/05/2021 07/06/2021 Đã trả Đúng hạn
12 000.00.14.H56-210517-1074 NGUYỄN VĂN CÔNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/05/2021 07/06/2021 Đã trả Đúng hạn
13 000.00.14.H56-210517-1049 VŨ VĂN HÙNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/05/2021 07/06/2021 Chờ trả Đúng hạn
14 000.00.14.H56-210517-1041 Lê Xuân Tình Đăng ký tập sự hành nghề công chứng 17/05/2021 26/05/2021 Chờ trả Đúng hạn
15 000.00.14.H56-210517-1031 NGUYỄN HOÀNG LÂM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/05/2021 07/06/2021 Chờ trả Đúng hạn
16 000.00.14.H56-210506-1084 Nguyễn Văn Linh Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 14/05/2021 04/06/2021 Chờ trả Đúng hạn
17 000.00.14.H56-210506-1083 Đoàn Thị Thu Hương Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 14/05/2021 04/06/2021 Chờ trả Đúng hạn
18 000.00.14.H56-210514-1060 Nguyễn Thị Lan Anh Đăng ký tập sự hành nghề công chứng 14/05/2021 25/05/2021 Chờ trả Đúng hạn
19 000.00.14.H56-210514-1063 VŨ TÙNG LÂM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 14/05/2021 04/06/2021 Chờ trả Đúng hạn
20 000.00.14.H56-210514-1049 HOÀNG ĐÌNH ĐẠT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 14/05/2021 04/06/2021 Chờ trả Đúng hạn
21 000.00.14.H56-210514-1033 CAO THANH TÂM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 14/05/2021 04/06/2021 Chờ trả Đúng hạn
22 000.00.14.H56-210514-0002 LÊ ANH ĐỨC Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 14/05/2021 04/06/2021 Chờ trả Đúng hạn
23 000.00.14.H56-210514-0001 NGUYỄN THỊ LAN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 14/05/2021 04/06/2021 Đã trả Đúng hạn
24 000.00.14.H56-210513-1094 LÊ THỊ HÒA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 13/05/2021 03/06/2021 Đã trả Đúng hạn
25 000.00.14.H56-210513-1049 VŨ VĂN ĐÔNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 13/05/2021 03/06/2021 Chờ trả Đúng hạn
26 000.00.14.H56-210513-1041 VŨ HẢI ĐĂNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 13/05/2021 03/06/2021 Đã trả Đúng hạn
27 000.00.14.H56-210512-1079 TRƯƠNG THỊ HẢI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 12/05/2021 02/06/2021 Đã trả Đúng hạn
28 000.00.14.H56-210512-1076 LÊ PHÙNG SẮC Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 12/05/2021 02/06/2021 Đã trả Đúng hạn
29 000.00.14.H56-210512-1067 Lê Thị Thùy Linh Đăng ký tập sự hành nghề công chứng 12/05/2021 21/05/2021 Đã trả Đúng hạn
30 000.00.14.H56-210511-1123 ZHANG SICHUN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 12/05/2021 02/06/2021 Chờ trả Đúng hạn
31 000.00.14.H56-210511-1122 LIN YANG GUANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 12/05/2021 02/06/2021 Chờ trả Đúng hạn
32 000.00.14.H56-210511-1120 HE QIONG YING Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 12/05/2021 02/06/2021 Chờ trả Đúng hạn
33 000.00.14.H56-210512-1062 VI VĂN QUÝ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 12/05/2021 02/06/2021 Đã trả Đúng hạn
34 000.00.14.H56-210511-1064 Hà Thị Diễm Quỳnh Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Chờ trả Đúng hạn
35 000.00.14.H56-210511-1196 PHẠM VĂN THỊNH Đăng ký tập sự hành nghề công chứng 11/05/2021 20/05/2021 Đã trả Đúng hạn
36 000.00.14.H56-210511-1194 Nguyễn Quyết Thắng Đăng ký tập sự hành nghề công chứng 11/05/2021 20/05/2021 Đã trả Đúng hạn
37 000.00.14.H56-210511-1089 BÙI TIẾN HƯNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
38 000.00.14.H56-210511-1082 ĐINH THỊ NGA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
39 000.00.14.H56-210511-1078 LÊ ĐĂNG HOÀNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
40 000.00.14.H56-210510-1112 Lê Thị Quỳnh Anh Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
41 000.00.14.H56-210511-1156 Đào Thị Nga Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
42 000.00.14.H56-210511-1191 NGUYỄN ĐỨC THỌ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
43 000.00.14.H56-210511-1190 PHẠM SĨ DUY Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
44 000.00.14.H56-210511-1189 LÊ VĂN TOÁN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
45 000.00.14.H56-210511-1187 LÊ THANH MINH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
46 000.00.14.H56-210511-1183 LẠI THỊ THUẬN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
47 000.00.14.H56-210511-1182 PHẠM VIỆT ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
48 000.00.14.H56-210511-1180 LÊ BÁ HOÀNG ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
49 000.00.14.H56-210511-1177 TRẦN VĂN ĐỊNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
50 000.00.14.H56-210511-1176 LỮ THỊ NHẠN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
51 000.00.14.H56-210511-1184 NGUYỄN CAO NGUYÊN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 25/05/2021 Chờ trả Đúng hạn
52 000.00.14.H56-210511-1170 NGUYỄN THỊ HOA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 25/05/2021 Chờ trả Đúng hạn
53 000.00.14.H56-210511-1153 LÊ THỊ LOAN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Chờ trả Đúng hạn
54 000.00.14.H56-210511-1151 LÊ THỊ THÙY Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 25/05/2021 Chờ trả Đúng hạn
55 000.00.14.H56-210511-1026 LÊ THỊ LOAN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
56 000.00.14.H56-210511-1145 BÙI THỊ PHƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
57 000.00.14.H56-210511-1024 NGUYỄN VĂN BẮC Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
58 000.00.14.H56-210511-1022 THIỀU THỊ THÙY Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
59 000.00.14.H56-210511-1020 ĐỖ THỊ HỒNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
60 000.00.14.H56-210511-1017 BÙI KHẮC NAM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
61 000.00.14.H56-210510-1115 LÊ QUANG HIỆP Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
62 000.00.14.H56-210510-1113 LÊ THỊ THU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
63 000.00.14.H56-210511-1137 LÊ XUÂN HƯNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 25/05/2021 Chờ trả Đúng hạn
64 000.00.14.H56-210510-1110 NGUYỄN QUỐC ĐẠT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Chờ trả Đúng hạn
65 000.00.14.H56-210510-1109 NGUYỄN THỊ THẢO Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Chờ trả Đúng hạn
66 000.00.14.H56-210510-1103 NGUYỄN THỊ HẢI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
67 000.00.14.H56-210511-1130 HOÀNG VĂN HẢI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
68 000.00.14.H56-210511-1129 ĐỖ THỊ DUNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 25/05/2021 Chờ trả Đúng hạn
69 000.00.14.H56-210511-1127 HOÀNG VĂN TÀI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 25/05/2021 Chờ trả Đúng hạn
70 000.00.14.H56-210511-1116 LÊ VĂN GIÁP Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
71 000.00.14.H56-210511-1110 LÊ NGỌC SƠN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 25/05/2021 Đã trả Đúng hạn
72 000.00.14.H56-210511-1105 LÊ THỊ HẠNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 25/05/2021 Chờ trả Đúng hạn
73 000.00.14.H56-210511-1106 LÊ DUY KIÊN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 25/05/2021 Đã trả Đúng hạn
74 000.00.14.H56-210511-1104 NGUYỄN THỊ TRUNG ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 25/05/2021 Chờ trả Đúng hạn
75 000.00.14.H56-210511-1101 NGUYỄN TRỌNG HẢI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 25/05/2021 Chờ trả Đúng hạn
76 000.00.14.H56-210511-1094 TRẦN TIẾN ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
77 000.00.14.H56-210511-1091 NGUYỄN TIẾN THÀNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
78 000.00.14.H56-210511-0004 Lê Hữu Dậu Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
79 000.00.14.H56-210511-1083 NGUYỄN XUÂN HẢI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
80 000.00.14.H56-210511-1081 TRẦN NGUYỆT THU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 25/05/2021 Đã trả Đúng hạn
81 000.00.14.H56-210511-1076 LÊ KHẮC SƠN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
82 000.00.14.H56-210511-1073 TRỊNH THỊ HỒNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 25/05/2021 Chờ trả Đúng hạn
83 000.00.14.H56-210511-1048 HOÀNG NGỌC HÀ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
84 000.00.14.H56-210511-1033 ĐÀO THỊ CÚC Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
85 000.00.14.H56-210511-1030 LÊ THÁI HOÀNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 25/05/2021 Chờ trả Đúng hạn
86 000.00.14.H56-210511-1021 NGUYỄN THỊ HIÊN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 25/05/2021 Chờ trả Đúng hạn
87 000.00.14.H56-210511-1018 NGUYỄN THỊ CHINH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 25/05/2021 Chờ trả Đúng hạn
88 000.00.14.H56-210511-1011 TRẦN THỊ XUÂN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 01/06/2021 Đã trả Đúng hạn
89 000.00.14.H56-210511-1008 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 25/05/2021 Đã trả Đúng hạn
90 000.00.14.H56-210511-1007 LÊ THIỆN THUẤN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 25/05/2021 Chờ trả Đúng hạn
91 000.00.14.H56-210510-1120 Nguyễn Văn Chính Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam 11/05/2021 25/05/2021 Chờ trả Đúng hạn
92 000.00.14.H56-210511-1001 TRỊNH THỊ NGÂN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 11/05/2021 25/05/2021 Đã trả Đúng hạn
93 000.00.14.H56-210508-1009 Mai Văn Hải Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 10/05/2021 24/05/2021 Chờ trả Đúng hạn
94 000.00.14.H56-210508-1007 lê trung kiên Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 10/05/2021 31/05/2021 Đã trả Đúng hạn
95 000.00.14.H56-210507-1073 MAI XUÂN AN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 10/05/2021 31/05/2021 Chờ trả Đúng hạn
96 000.00.14.H56-210510-1057 LÊ HOÀNG ĐÔNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 10/05/2021 31/05/2021 Đã trả Đúng hạn
97 000.00.14.H56-210510-1070 Lê Ngọc Bình Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 10/05/2021 31/05/2021 Đã trả Đúng hạn
98 000.00.14.H56-210510-1074 LÊ NGỌC QUÝ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 10/05/2021 31/05/2021 Đã trả Đúng hạn
99 000.00.14.H56-210510-0136 HOÀNG THỊ HẠNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 10/05/2021 31/05/2021 Đã trả Đúng hạn
100 000.00.14.H56-210510-0135 VŨ THỊ HIỆP Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 10/05/2021 31/05/2021 Đã trả Đúng hạn

1  2  3  4….Trang cuối

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp