DANH MỤC

Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 15/01 đến ngày 01/02/2021

STT Mã hồ sơ Người nộp Chủ hồ sơ Ngày tiếp nhân
1 000.00.14.H56-210125-1108 NGUYỄN KHẮC DŨNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/01/2021
2 000.00.14.H56-210125-0001 VIÊN THỊ THÚY NGA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/01/2021
3 000.00.14.H56-210125-1045 NGÔ NGỌC TÀI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/01/2021
4 000.00.14.H56-210125-1043 PHẠM HÙNG THUẬT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/01/2021
5 000.00.14.H56-210125-1037 ĐÀM QUANG ĐIỆP Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/01/2021
6 000.00.14.H56-210125-1005 HÀ THANH TÂM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/01/2021
7 000.00.14.H56-210124-1001 NGUYỄN VĂN BA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/01/2021
8 000.00.14.H56-210122-1076 PHẠM MINH MẠNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/01/2021
9 000.00.14.H56-210122-1025 LÊ SINH QUÂN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/01/2021
10 000.00.14.H56-210122-1008 BÙI THỊ LOAN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/01/2021
11 000.00.14.H56-210122-1005 TRƯƠNG THỊ HUYỀN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/01/2021
12 000.00.14.H56-210121-1049 BÙI THỊ LOAN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 21/01/2021
13 000.00.14.H56-210120-1058 NGUYỄN THỊ HẰNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/01/2021
14 000.00.14.H56-210120-1072 LÊ THỊ THUYẾT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/01/2021
15 000.00.14.H56-210120-1010 TRƯƠNG VĂN TRUNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/01/2021
16 000.00.14.H56-210119-1035 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỦY Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 19/01/2021
17 000.00.14.H56-210119-1037 NGUYỄN THỊ CHINH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 19/01/2021
18 000.00.14.H56-210119-1050 ĐINH THU TRANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 19/01/2021
19 000.00.14.H56-210118-1067 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 18/01/2021
20 000.00.14.H56-210118-1054 LÊ VĂN MẠNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 18/01/2021
21 000.00.14.H56-210118-1024 LÊ XUÂN HƯNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 18/01/2021
22 000.00.14.H56-210118-1014 LÊ ANH QUANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 18/01/2021
23 000.00.14.H56-210115-1158 LÊ THỊ DƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
24 000.00.14.H56-210115-0012 LÊ KHẮC ĐỈNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
25 000.00.14.H56-210115-0010 ĐOÀN VĂN HÙNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
26 000.00.14.H56-210115-1157 NGUYỄN NGỌC QUÝ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
27 000.00.14.H56-210115-1154 NGUYỄN HỒNG ÁNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
28 000.00.14.H56-210115-1094 Mai Thị Sâm Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
29 000.00.14.H56-210115-1153 ĐẶNG THỊ THƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
30 000.00.14.H56-210115-1151 CAO THỊ THẮM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
31 000.00.14.H56-210115-1149 LÊ THỊ TRANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
32 000.00.14.H56-210115-1147 VŨ THỊ VINH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
33 000.00.14.H56-210115-1143 TRẦN THỊ THANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
34 000.00.14.H56-210115-1146 VŨ THỊ TRANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
35 000.00.14.H56-210115-1145 NGUYỄN THỊ OANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
36 000.00.14.H56-210115-1141 TRỊNH THỊ GIANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
37 000.00.14.H56-210115-1139 NGÔ THỊ TUYẾT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
38 000.00.14.H56-210115-1137 TRỊNH THỊ TRÀ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
39 000.00.14.H56-210115-1136 CAO NGỌC NAM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
40 000.00.14.H56-210115-1131 LÊ VĂN NGÀ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
41 000.00.14.H56-210115-1132 NGUYỄN THỊ HOA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
42 000.00.14.H56-210115-1128 HOÀNG THỊ THU TRANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
43 000.00.14.H56-210115-1125 CHU ĐÌNH SÂM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
44 000.00.14.H56-210115-1124 LÊ VĂN HOÀNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
45 000.00.14.H56-210115-1122 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
46 000.00.14.H56-210115-1116 LÊ THỊ DUNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
47 000.00.14.H56-210115-1119 ĐỖ THỊ QUỲNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
48 000.00.14.H56-210115-1120 LƯƠNG THỊ HUỆ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
49 000.00.14.H56-210115-1111 ĐỖ THỊ MAI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
50 000.00.14.H56-210115-1106 PHẠM THỊ QUYÊN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
51 000.00.14.H56-210115-1109 LÊ THỊ NGA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
52 000.00.14.H56-210115-1112 TRẦN THỊ TRANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
53 000.00.14.H56-210115-1102 ĐÀO THỊ NGÂN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
54 000.00.14.H56-210115-1101 NGÂN THỊ PHƯỢNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
55 000.00.14.H56-210115-1099 PHẠM THỊ HỒNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
56 000.00.14.H56-210115-1098 TRỊNH THỊ HÀ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
57 000.00.14.H56-210115-1097 PHẠM THỊ HÒA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
58 000.00.14.H56-210115-1093 NGUYỄN THỊ LAN ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
59 000.00.14.H56-210115-1091 NGUYỄN THỊ KHÁNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
60 000.00.14.H56-210115-1088 TRẦN THỊ TÂM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
61 000.00.14.H56-210115-1082 NGUYỄN VĂN NGỢI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
62 000.00.14.H56-210115-1084 HỒ THỊ THẢO Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
63 000.00.14.H56-210115-1083 NGÔ THỊ TÌNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
64 000.00.14.H56-210115-1086 NGUYỄN THỊ HỒNG TƯƠI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
65 000.00.14.H56-210115-1085 TRẦN THỊ THẢO Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
66 000.00.14.H56-210115-1087 HOÀNG THỊ NHUNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
67 000.00.14.H56-210115-1080 TRỊNH THỊ HIẾU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
68 000.00.14.H56-210115-1073 NGUYỄN THANH TÂM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
69 000.00.14.H56-210115-1071 LÊ THỊ THÙY DUNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
70 000.00.14.H56-210115-1070 HÀ THỊ THANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
71 000.00.14.H56-210115-1060 PHẠM THỊ MAI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
72 000.00.14.H56-210115-1062 VI THỊ LINH ĐAN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
73 000.00.14.H56-210115-1059 TRẦN VĂN TỰ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
74 000.00.14.H56-210115-1058 VI VĂN THỨ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
75 000.00.14.H56-210115-1050 ĐỖ THỊ TRANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
76 000.00.14.H56-210115-1048 TRỊNH THỊ YẾN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
77 000.00.14.H56-210115-1046 TRỊNH NGUYỆT ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
78 000.00.14.H56-210115-0002 ĐỖ THỊ LIÊN Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng 15/01/2021
79 000.00.14.H56-210115-1039 TRỊNH THỊ HUẾ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
80 000.00.14.H56-210115-1037 NGUYỄN THỊ YẾN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
81 000.00.14.H56-210115-1035 NGUYỄN THỊ VÂN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
82 000.00.14.H56-210115-1034 HỒ THỊ LINH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
83 000.00.14.H56-210115-1024 LUYỆN BÙI NGỌC KHÁNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
84 000.00.14.H56-210115-1021 NGUYỄN VĂN THẮNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
85 000.00.14.H56-210115-1012 NGUYỄN THỊ HỒNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
86 000.00.14.H56-210115-1010 NGUYỄN THỊ LIÊN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021
87 000.00.14.H56-210115-0001 NGUYỄN THỊ THU HẰNG Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng 15/01/2021
88 000.00.14.H56-210115-1003 TRỊNH THỊ PHƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 15/01/2021

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp