DANH MỤC

Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 18/01 đến 18/2/2021

STT Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tiếp nhân
1 000.00.14.H56-210208-1031 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 08/02/2021
2 000.00.14.H56-210205-1046 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 05/02/2021
3 000.00.14.H56-210205-0002 HÀ THỊ THÂN Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên 05/02/2021
4 000.00.14.H56-210205-0001 VÕ THỊ LIÊN Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng 05/02/2021
5 000.00.14.H56-210205-1002 LÊ THỊ NƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 05/02/2021
6 000.00.14.H56-210204-1022 Trần Hà Nam Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 04/02/2021
7 000.00.14.H56-210204-1012 NGUYỄN THỊ NGUYÊN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 04/02/2021
8 000.00.14.H56-210203-1026 LÊ THỊ THANH HẰNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 03/02/2021
9 000.00.14.H56-210203-1006 Hà Thị Thân Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên 03/02/2021
10 000.00.14.H56-210202-1015 HOÀNG VĂN SƠN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 02/02/2021
11 000.00.14.H56-210201-1059 HOÀNG CÔNG KIÊN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 01/02/2021
12 000.00.14.H56-210201-1039 TRẦN THỊ DIỄM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 01/02/2021
13 000.00.14.H56-210201-0110 PHAN THANH HUYỀN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 01/02/2021
14 000.00.14.H56-210201-0104 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 01/02/2021
15 000.00.14.H56-210129-1080 LÊ THỊ HƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 29/01/2021
16 000.00.14.H56-210129-1077 VŨ THỊ CHI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 29/01/2021
17 000.00.14.H56-210129-1071 NGUYỄN THỊ HOA HUỆ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 29/01/2021
18 000.00.14.H56-210129-1072 LÊ VĂN GIÁP Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 29/01/2021
19 000.00.14.H56-210129-1055 NGUYỄN THỊ THỦY Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 29/01/2021
20 000.00.14.H56-210129-1052 LÊ THỊ DUNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 29/01/2021
21 000.00.14.H56-210129-1051 BÙI VĂN TUYẾN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 29/01/2021
22 000.00.14.H56-210129-1001 LÊ THỊ YẾN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 29/01/2021
23 000.00.14.H56-210128-0013 LÊ THỊ HOA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/01/2021
24 000.00.14.H56-210128-0012 LÊ THỊ NGÂN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/01/2021
25 000.00.14.H56-210128-1069 TRỊNH THỊ VÂN ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/01/2021
26 000.00.14.H56-210128-1070 NGUYỄN THỊ HẢI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/01/2021
27 000.00.14.H56-210128-1065 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/01/2021
28 000.00.14.H56-210128-1060 VŨ THỊ THÙY Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/01/2021
29 000.00.14.H56-210128-1058 NGUYỄN THỊ HOÀI VI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/01/2021
30 000.00.14.H56-210128-1057 LÊ THỊ HẬU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/01/2021
31 000.00.14.H56-210128-1054 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/01/2021
32 000.00.14.H56-210128-1051 PHẠM THỊ TUYẾT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/01/2021
33 000.00.14.H56-210128-1037 LÊ THỊ TÚ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/01/2021
34 000.00.14.H56-210128-1040 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/01/2021
35 000.00.14.H56-210128-1038 LÒ THỊ HẬU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/01/2021
36 000.00.14.H56-210128-1033 TRỊNH THỊ HÀ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/01/2021
37 000.00.14.H56-210128-1027 LÒ THỊ NGUYÊN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/01/2021
38 000.00.14.H56-210128-1029 TRẦN THỊ HUẾ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/01/2021
39 000.00.14.H56-210128-1024 LÒ THÚY NGA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/01/2021
40 000.00.14.H56-210128-1028 LỘC THỊ KIM LIÊN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/01/2021
41 000.00.14.H56-210128-1026 LƯƠNG VĂN TRỌNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/01/2021
42 000.00.14.H56-210128-1025 VI THỊ THỎA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/01/2021
43 000.00.14.H56-210128-1022 LÒ THỊ PHƯỢNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/01/2021
44 000.00.14.H56-210128-1013 HOÀNG NGỌC VIỆT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/01/2021
45 000.00.14.H56-210128-1010 VI THỊ THÚY Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/01/2021
46 000.00.14.H56-210128-1001 TRẦN THỊ NGỌC MAI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/01/2021
47 000.00.14.H56-210127-1097 LÊ XUÂN TÝ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
48 000.00.14.H56-210127-1093 LÊ THỊ HỒNG VÂN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
49 000.00.14.H56-210127-1084 NGUYỄN NGỌC ĐỒNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
50 000.00.14.H56-210127-1066 VŨ KHẮC THÀNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
51 000.00.14.H56-210127-1069 NGÔ MẠNH TRƯỜNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
52 000.00.14.H56-210127-1047 NGUYỄN THỊ TRANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
53 000.00.14.H56-210127-1039 PHẠM THỊ HOA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
54 000.00.14.H56-210127-1077 ĐINH THỊ HƯƠNG LAN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
55 000.00.14.H56-210127-1079 TRẦN THỊ ĐAN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
56 000.00.14.H56-210127-1078 LÊ VĂN SINH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
57 000.00.14.H56-210127-1076 HÀ THANH LAM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
58 000.00.14.H56-210127-1073 LÊ THỊ VÂN ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
59 000.00.14.H56-210127-1072 NGUYỄN THỊ DUNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
60 000.00.14.H56-210127-1070 LÊ THỊ THANH TÌNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
61 000.00.14.H56-210127-1067 LÊ THỊ TUYẾN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
62 000.00.14.H56-210127-1064 LÊ THỊ VÂN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
63 000.00.14.H56-210127-1062 NGUYỄN THỊ LINH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
64 000.00.14.H56-210127-1056 TRỊNH THỊ DUNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
65 000.00.14.H56-210127-1059 NGUYỄN THỊ DIỆN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
66 000.00.14.H56-210127-1038 LÊ THỊ HIỆP Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
67 000.00.14.H56-210127-1034 ĐỖ THỊ HIẾU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
68 000.00.14.H56-210127-1029 NGUYỄN THỊ HIỀN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
69 000.00.14.H56-210127-1025 NGUYỄN THỊ ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
70 000.00.14.H56-210127-1033 NGUYỄN THỊ LOAN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
71 000.00.14.H56-210127-1031 NGUYỄN CÔNG THẮNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
72 000.00.14.H56-210127-1027 LÊ THỊ NGUYỆT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
73 000.00.14.H56-210127-1022 LÊ TRỌNG DŨNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
74 000.00.14.H56-210127-1036 ĐỖ THỊ KIM OANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
75 000.00.14.H56-210127-1006 LÊ THỊ DUNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
76 000.00.14.H56-210127-1005 NGUYỄN LINH TRANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
77 000.00.14.H56-210127-1028 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
78 000.00.14.H56-210127-1024 PHẠM DUY TƯ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
79 000.00.14.H56-210127-1018 NGUYỄN THỊ DUYÊN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
80 000.00.14.H56-210127-1017 TRƯƠNG CÔNG DUY Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/01/2021
81 000.00.14.H56-210126-0028 NGUYỄN VĂN KHOA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/01/2021
82 000.00.14.H56-210126-1150 NGUYỄN THỊ HIỀN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/01/2021
83 000.00.14.H56-210126-1151 PHẠM BÁ THÀNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/01/2021
84 000.00.14.H56-210126-1108 LÊ THANH TÙNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/01/2021
85 000.00.14.H56-210126-1141 BÙI THỊ TÂM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/01/2021
86 000.00.14.H56-210126-1142 LÊ ĐỨC TUẤN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/01/2021
87 000.00.14.H56-210126-1146 NGUYỄN VĂN CẢNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/01/2021
88 000.00.14.H56-210126-1105 LÊ THỊ THẮM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/01/2021
89 000.00.14.H56-210126-1098 LÊ TUẤN HIẾU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/01/2021
90 000.00.14.H56-210126-1148 NGUYỄN VĂN TUẤN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/01/2021
91 000.00.14.H56-210126-1067 NGUYỄN THỊ HỒNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/01/2021
92 000.00.14.H56-210126-1090 LÊ TRẠC ĐẠT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/01/2021
93 000.00.14.H56-210126-1094 LÊ THỊ XOAN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/01/2021
94 000.00.14.H56-210126-1136 LÊ THỊ NGÂN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/01/2021
95 000.00.14.H56-210126-1137 NGUYỄN NHƯ SƠN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/01/2021
96 000.00.14.H56-210126-1134 NGUYỄN THỊ THU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/01/2021
97 000.00.14.H56-210126-1131 LÊ XUÂN VƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/01/2021
98 000.00.14.H56-210126-1128 HOÀNG THỊ NGỌC Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/01/2021
99 000.00.14.H56-210126-1130 BÙI XUÂN BẮC Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/01/2021
100 000.00.14.H56-210126-1097 PHẠM VIẾT PHƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/01/2021

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp