DANH MỤC

Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 22/2 đến 08/3/2021

STT Mã hồ sơ Người nộp Tên hồ sơ Ngày tiếp nhân Ngày hẹn trả
1 000.00.14.H56-210305-0013 HÀ THỊ THÂN Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên 05/03/2021 19/03/2021
2 000.00.14.H56-210305-0012 LÊ ĐÌNH SƠN Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng 05/03/2021 16/03/2021
3 000.00.14.H56-210304-1033 HÀ VĂN INH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 04/03/2021 25/03/2021
4 000.00.14.H56-210304-1016 Lê Thành Phương Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên 04/03/2021 15/03/2021
5 000.00.14.H56-210304-0002 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THÚY Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên 04/03/2021 18/03/2021
6 000.00.14.H56-210304-0001 ĐẬU THỊ XUÂN HÒA Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng 04/03/2021 15/03/2021
7 000.00.14.H56-210303-1116 VI VĂN KHÉ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 03/03/2021 24/03/2021
8 000.00.14.H56-210303-1077 TRỊNH BÍCH HUỆ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 03/03/2021 24/03/2021
9 000.00.14.H56-210303-1054 DƠNG JRI NGỌC YẾN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 03/03/2021 24/03/2021
10 000.00.14.H56-210302-1061 TRẦN ĐÌNH GIANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 03/03/2021 24/03/2021
11 000.00.14.H56-210302-1130 VPCC PHẠM VĂN QUYỀN Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên 02/03/2021 11/03/2021
12 000.00.14.H56-210302-1109 NGUYỄN THỊ LOAN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 02/03/2021 23/03/2021
13 000.00.14.H56-210302-1106 ĐỖ HOÀNG HUY Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 02/03/2021 16/03/2021
14 000.00.14.H56-210302-1103 NGUYỄN HỮU CƯỜNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 02/03/2021 23/03/2021
15 000.00.14.H56-210302-1084 NGUYỄN HỮU CƯỜNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 02/03/2021 16/03/2021
16 000.00.14.H56-210302-0021 Vi Văn Lĩnh Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 02/03/2021 23/03/2021
17 000.00.14.H56-210301-1013 VI THỊ CHANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 02/03/2021 23/03/2021
18 000.00.14.H56-210302-1052 NGUYỄN XUÂN ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 02/03/2021 23/03/2021
19 000.00.14.H56-210301-1172 NGUYỄN VĂN HOÀN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 01/03/2021 22/03/2021
20 000.00.14.H56-210301-0062 LÊ VĂN BÌNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 01/03/2021 22/03/2021
21 000.00.14.H56-210301-0055 TRƯƠNG THỊ QUYÊN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 01/03/2021 22/03/2021
22 000.00.14.H56-210301-1102 BÙI THỊ HIÊN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 01/03/2021 22/03/2021
23 000.00.14.H56-210301-0037 HOÀNG VĂN LỢI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 01/03/2021 22/03/2021
24 000.00.14.H56-210301-1156 NGUYỄN THỊ LỘC Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 01/03/2021 22/03/2021
25 000.00.14.H56-210301-1132 LÊ DUY NAM Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên 01/03/2021 10/03/2021
26 000.00.14.H56-210301-1128 NGUYỄN THỊ THỨC Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 01/03/2021 22/03/2021
27 000.00.14.H56-210301-1117 LÊ NGỌC QUANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 01/03/2021 22/03/2021
28 000.00.14.H56-210301-1130 LÊ THỊ THU HÀ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 01/03/2021 22/03/2021
29 000.00.14.H56-210301-1115 LÊ VĂN THIỆU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 01/03/2021 22/03/2021
30 000.00.14.H56-210301-1116 NGUYỄN THỊ HUYỀN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 01/03/2021 22/03/2021
31 000.00.14.H56-210301-1101 Phạm Ngọc Sơn Đăng ký tập sự hành nghề công chứng 01/03/2021 10/03/2021
32 000.00.14.H56-210202-1022 Hoàng Thu Uyên Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 01/03/2021 22/03/2021
33 000.00.14.H56-210301-0012 NGUYỄN THỊ QUỲNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 01/03/2021 15/03/2021
34 000.00.14.H56-210301-1035 LÊ THỊ HƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 01/03/2021 22/03/2021
35 000.00.14.H56-210301-1025 HÀ THỊ THANH TRÚC Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 01/03/2021 22/03/2021
36 000.00.14.H56-210301-1019 LÊ KINH LẬP Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 01/03/2021 22/03/2021
37 000.00.14.H56-210301-1001 QUÁCH THỊ DƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 01/03/2021 22/03/2021
38 000.00.14.H56-210226-1122 VĂN BÌNH TUẤN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/02/2021 19/03/2021
39 000.00.14.H56-210226-1096 TRỊNH XUÂN ĐỊNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/02/2021 19/03/2021
40 000.00.14.H56-210226-1090 TRẦN THỊ LƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/02/2021 19/03/2021
41 000.00.14.H56-210218-1002 Nguyễn Công Hiếu Đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư 26/02/2021 09/03/2021
42 000.00.14.H56-210226-0012 HÀ THỊ THÂN Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên 26/02/2021 12/03/2021
43 000.00.14.H56-210226-0011 LÊ THÀNH PHƯƠNG Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng 26/02/2021 09/03/2021
44 000.00.14.H56-210226-1029 LÊ CHÍ GIANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/02/2021 19/03/2021
45 000.00.14.H56-210225-1130 PHẠM HÙNG THẮNG Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 26/02/2021 12/03/2021
46 000.00.14.H56-210225-1128 Võ Thị liên Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên 25/02/2021 08/03/2021
47 000.00.14.H56-210225-1075 NGUYỄN VĂN ĐẠI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/02/2021 18/03/2021
48 000.00.14.H56-210225-1069 TRỊNH VĂN TOÀN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/02/2021 18/03/2021
49 000.00.14.H56-210225-1055 HÀ VĂN DŨNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/02/2021 18/03/2021
50 000.00.14.H56-210225-1043 HÀ VĂN LUẬN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/02/2021 18/03/2021
51 000.00.14.H56-210225-1030 LÊ BÁ QUANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/02/2021 18/03/2021
52 000.00.14.H56-210225-1031 ĐINH THỊ MAI LAN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/02/2021 18/03/2021
53 000.00.14.H56-210225-1027 NGUYỄN THỊ HIỀN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/02/2021 18/03/2021
54 000.00.14.H56-210225-1005 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/02/2021 18/03/2021
55 000.00.14.H56-210225-1012 LÊ DUY THỊNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/02/2021 18/03/2021
56 000.00.14.H56-210225-0002 PHẠM VĂN QUYỀN Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng 25/02/2021 08/03/2021
57 000.00.14.H56-210225-0001 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THÚY Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên 25/02/2021 11/03/2021
58 000.00.14.H56-210224-1097 ĐỖ THỊ HỒNG ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 24/02/2021 17/03/2021
59 000.00.14.H56-210224-1099 LÊ THỊ LIÊN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 24/02/2021 17/03/2021
60 000.00.14.H56-210224-1110 ĐẶNG THỊ HẢI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 24/02/2021 17/03/2021
61 000.00.14.H56-210224-1080 HOÀNG VĂN CƯỜNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 24/02/2021 17/03/2021
62 000.00.14.H56-210224-1072 MAI THU TRANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 24/02/2021 17/03/2021
63 000.00.14.H56-210224-1058 NGUYỄN VĂN THU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 24/02/2021 17/03/2021
64 000.00.14.H56-210224-1050 NGUYỄN VĂN HUÂN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 24/02/2021 17/03/2021
65 000.00.14.H56-210224-1040 LÊ TRỌNG GIANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 24/02/2021 17/03/2021
66 000.00.14.H56-210224-0001 TRỊNH NGỌC NINH Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật 24/02/2021 05/03/2021
67 000.00.14.H56-210224-1005 PHẠM VĂN TIẾN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 24/02/2021 17/03/2021
68 000.00.14.H56-210224-1002 CẦM BÁ HUẾ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 24/02/2021 17/03/2021
69 000.00.14.H56-210223-1092 hà văn xuân Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/02/2021 16/03/2021
70 000.00.14.H56-210223-1058 vi văn hoàng Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/02/2021 16/03/2021
71 000.00.14.H56-210223-1127 NGUYỄN THANH TÙNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/02/2021 16/03/2021
72 000.00.14.H56-210223-1034 PHẠM VĂN CẢNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/02/2021 16/03/2021
73 000.00.14.H56-210223-0009 TĂNG VĂN HOÀN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/02/2021 16/03/2021
74 000.00.14.H56-210223-0004 NGUYỄN THỊ HOA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/02/2021 16/03/2021
75 000.00.14.H56-210223-1060 TRẦN VĂN THÁI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/02/2021 16/03/2021
76 000.00.14.H56-210223-1018 LÊ VĂN DUẪN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/02/2021 16/03/2021
77 000.00.14.H56-210223-1020 VI ĐỨC HỢP Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/02/2021 16/03/2021
78 000.00.14.H56-210223-1009 NGUYỄN THỊ NGUYỆT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/02/2021 16/03/2021
79 000.00.14.H56-210223-1002 NGUYỄN THỊ THÙY Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/02/2021 16/03/2021
80 000.00.14.H56-210222-1186 TRƯƠNG THỊ THU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/02/2021 08/03/2021
81 000.00.14.H56-210222-1094 PHẠM VĂN CẢM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/02/2021 15/03/2021
82 000.00.14.H56-210222-1111 HÀ VĂN LÂN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/02/2021 15/03/2021
83 000.00.14.H56-210222-1148 NGUYỄN VĂN NAM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/02/2021 15/03/2021
84 000.00.14.H56-210222-1174 MẠC THỊ LÝ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/02/2021 15/03/2021
85 000.00.14.H56-210222-1173 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẶNG XUÂN THÀNH Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên 22/02/2021 03/03/2021
86 000.00.14.H56-210222-1172 CAO ÁNH TUYẾT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/02/2021 08/03/2021
87 000.00.14.H56-210222-1168 DƯƠNG THỊ HOÀNG ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/02/2021 15/03/2021
88 000.00.14.H56-210222-1171 LÊ THỊ LAM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/02/2021 08/03/2021
89 000.00.14.H56-210222-1166 TRẦN THỊ HÀ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/02/2021 15/03/2021
90 000.00.14.H56-210222-1146 NGUYỄN VIỆT DƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/02/2021 08/03/2021
91 000.00.14.H56-210222-1150 HOÀNG SỸ THẾ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/02/2021 15/03/2021
92 000.00.14.H56-210222-1141 HOÀNG ĐỨC HUY Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/02/2021 08/03/2021
93 000.00.14.H56-210222-1130 TRẦN THỊ HẰNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/02/2021 08/03/2021
94 000.00.14.H56-210222-1135 LÊ THỊ NGÂN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/02/2021 08/03/2021
95 000.00.14.H56-210222-1137 TRỊNH THỊ HỒNG VÂN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/02/2021 08/03/2021
96 000.00.14.H56-210222-1126 HÀ THỊ THOA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/02/2021 08/03/2021
97 000.00.14.H56-210222-1102 MAI VĂN LỊCH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/02/2021 15/03/2021
98 000.00.14.H56-210222-1105 LÊ NGỌC HÙNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/02/2021 08/03/2021
99 000.00.14.H56-210222-1101 LÊ THỊ VÂN ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/02/2021 08/03/2021
100 000.00.14.H56-210222-1100 NGUYỄN THỊ XUẤT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/02/2021 08/03/2021

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp