DANH MỤC

Lấy ý kiến dự thảo Quy chế trong hoạt động xử lý vi phạm hành chính

Thực hiện Công văn số 11863/UBND-KSTTHCNC ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện thông báo kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp; Công văn số 16429/UBND- KSTTHCNC ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc nghiên cứu, tiếp thu giải trình, kiến nghị của đoàn kiểm tra liên ngành, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp xây dựng 02 dự thảo văn bản

Dự thảo “Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” (Dự thảo lần thứ 2).
Dự thảo “Quyết định quy định quy trình kiểm tra và các biểu mẫu trong kiểm tra tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.
Để hoàn thiện các bản dự thảo trước khi trình UBND tỉnh ban hành, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến đối với 02 bản dự thảo nêu trên (được gửi theo kèm Công văn này).
Ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Tư pháp (qua Phòng Kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật) theo đường công văn và thư điện tử: ktvb.stp@thanhhoa.gov.vn trước ngày 27/3/2019.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp