DANH MỤC

Phát triển nghề công chứng trên địa bàn Thanh Hóa

Ngày 08/6/2021 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch số 138/KH-UBND về việc triển khai Nghị quyết số 172/NQ-CP, ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Mục đích của kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết đến các sở, ngành, cơ quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cán bộ, công chức, viên chức, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết; Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết đã đề ra bảo đảm hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của tỉnh và hoạt động hành nghề công chứng; xác định cụ thể trách nhiệm của các sở, ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết.

UBND tỉnh yêu cầu các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có sự phối hợp, liên kết hỗ trợ lẫn nhau nhằm đạt được mục tiêu của Nghị quyết; Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời đảm bảo sự phối hợp có hiệu quả giữa Sở Tư pháp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết; Xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung cụ thể đối với các hoạt động để triển khai thực hiện Nghị quyết; xác định thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của Sở Tư pháp, các sở, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết; kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối tham mưu cho UBND tỉnh trong việc triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP của Chính phủ. Hàng năm thực hiện việc rà soát, bổ sung vào kế hoạch công tác của Sở Tư pháp những nhiệm vụ được giao chủ trì tại kế hoạch này để tổ chức thực hiện bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, đúng tiến độ.

Hội Công chứng viên tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, Sở Tư pháp và cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch của Hội Công chứng viên để tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết theo quy định.

Nội đung Kế hoạch tại đây!

VP

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp