DANH MỤC

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập
Ngày 13/03/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập. Nghị định quy định, doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp, kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp, kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán.

Bao gồm: 1- doanh nghiệp, có vốn đầu tư nước ngoài; 2- Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; 3- Tổ chức tài chính, doanh nghiệp, bảo hiểm, doanh nghiệp, tái bảo hiểm, doanh nghiệp, môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp, bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; 4- Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Đối với doanh nghiệp, kiểm toán, Nghị định quy định, vốn pháp định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là 3 tỷ đồng; từ ngày 1/1/2015, vốn pháp định là 5 tỷ đồng. Trong quá trình hoạt động, công ty TNHH phải luôn duy trì vốn chủ sử hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn mức vốn pháp định nêu trên. doanh nghiệp, kiểm toán phải bổ sung vốn nếu vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán thấp hơn mức vốn pháp định nêu trên trong thời gian 3 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Theo Nghị định, thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ của công ty TNHH kiểm toán hai thành viên trở lên. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng số vốn góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn điều lệ của công ty TNHH kiểm toán hai thành viên trở lên.

Về mức vốn góp của kiểm toán viên hành nghề, Công ty TNHH kiểm toán phải có ít nhất 2 thành viên góp vốn là kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại công ty. Vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty.

Thành viên là tổ chức phải cử một người làm đại diện cho tổ chức vào Hội đồng thành viên. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên và phải đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp kiểm toán mà tổ chức tham gia góp vốn.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2012.

Nguồn VIBOnline

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp