DANH MỤC

Sở Tư pháp: Ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2016

Sở Tư pháp: Ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2016
Nhằm phát hiện những nội dung sai trái của văn bản để kịp thời đình chỉ việc thi hành; sửa đổi, hủy bỏ hoặc bãi bỏ văn bản nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật; đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xác định trách nhiệm của cơ quan, cá nhân đã ban hành văn bản sai trái; ngày 29/3/2016, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-STP về kiểm tra văn bản năm 2016.

Theo đó, năm 2016 Sở Tư pháp tổ chức kiểm tra văn bản tại huyện Đông Sơn, Yên Định, Lang Chánh, Nông Cống, Ngọc Lặc, Mường Lát và thành phố Thanh Hóa. Nội dung kiểm tra gồm: quy trình về trình tự, thủ tục ban hành văn bản; căn cứ ban hành văn bản; thẩm quyền ban hành văn bản; thẩm quyền ban hành văn bản và nội dung văn bản. Nguồn văn bản kiểm tra là các văn bản do HĐND, UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành từ ngày 01/4/2014 đến 31/7/2016.
Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực một phấn hoặc toàn bộ trong năm 2016 theo quy định tại Điều 20, Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ. Lập danh mục, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục văn bản hết hiệu lực một phần hoặc toàn bộ vào tháng 01 năm 2017. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực; các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, ngành; lập danh mục, đề nghị hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo thẩm quyền.

Nguyễn Oanh

Kế hoạch số 71/KH-STP

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp