DANH MỤC

Sở Tư pháp: Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính

Sở Tư pháp: Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính
Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và đảm bảo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 tại Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh; ngày 17/6/2014, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 834/KH-STP kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, phạm vi và mục đích kiểm tra là nắm bắt tình hình triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ năm 2013 đến nay; phát hiện những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; kịp thời hướng dẫn, đôn đốc để đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất và minh bạch các hoạt động trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, đáp ứng kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp.

Đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, từng bước tháo gỡ những khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh

Nội dung kiểm tra là công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; việc thực hiện quy định thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ; tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2014; tình hình thống kê, công bố thủ tục hành chính; việc niêm yết kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; tình hình, kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính được giao tại Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh; việc thực hiện các hoạt động bổ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Sở Tư pháp thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa thể thao và Du lịch và 10 huyện, thị xã, thành phố; mỗi huyện kiểm tra 02 xã. Việc kiểm tra được thực hiện từ ngày 01/7/2014.

Nguyễn Oanh

Nội dung Kế hoạch

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp