DANH MỤC

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ-TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ngày 23/8/2019, Đảng uỷ Sở Tư pháp Thanh Hóa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ-TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ. Đồng chí Bùi Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Bùi Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và trên cơ sở đánh giá sâu sắc tình hình thực tiễn, phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn mới, vào thời điểm cuối năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, đề cập đến nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước, có tác động rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Trong đó có các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Các kết luận của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội; về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã được đồng chí Lê Văn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 33-NQ-TW về chiến lược biên giới quốc gia, Chỉ thị số 32-CT/TW về quan hệ đối ngoại của đảng;  Nghị quyết số 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, kết luận số 53 về xử lý thông tin xấu, độc trên mạng; Kết luận 49, 50, 51, 52 về khuyến học, khuyến tài; về phát triển KHCN; về đổi mới GDĐT; về xây dựng đội ngũ trí thức.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các đồng chí tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm; gương mẫu tiếp thu các nội dung báo cáo viên trình bày; dành thời gian để nghiên cứu, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đặc biệt là những luận điểm, quan điểm mới, tạo sự thống nhất cao về nhận thức để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp