DANH MỤC

Sở Tư pháp Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức đối với dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi)

Sở Tư pháp Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức đối với dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi)
Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 26/01/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi). Ngày 12/3/2015, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-STP về việc tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở đối với dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi)

Theo đó, mục đích, yêu cầu của kế hoạch là phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan tham gia ý kiến đối với dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi). Xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp về dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của UBND tỉnh. Việc lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) phải được thảo luận rộng rãi trong các phòng, đơn vị trực thuộc; tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cán bộ, công chức, viên chức tham gia góp ý vào dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi); bám sát các nội dung yêu cầu của Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Nội dung lấy ý kiến: Toàn bộ nội dung dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi). Trong đó, cần tập trung vào mười vấn đề trọng tâm được xác định trong phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, gắn với những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

Hình thức lấy ý kiến: Góp ý trực tiếp bằng văn bản; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm và các hình thức khác phù hợp.

Thời gian lấy ý kiến: Thời gian lấy ý kiến về dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) bắt đầu từ ngày ban hành Kế hoạch này và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2015.

Tại Kế hoạch, Giám đốc Sở đề nghị các phòng, đơn vị phổ biến nội dung dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình. Tổ chức việc lấy kiến tham gia góp ý vào dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi theo hình thức thích hợp. Tổng hợp ý kiến tham gia góp ý bằng văn bản trước ngày 30/3/2015 gửi Phòng Xây dựng văn bản để tổng hợp.

Hà Anh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp