DANH MỤC

SỞ TƯ PHÁP THANH HÓA ĐƯỢC CHỦ TỊCH NƯỚC TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

SỞ TƯ PHÁP THANH HÓA ĐƯỢC CHỦ TỊCH NƯỚC TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

Ngày 22 tháng 7 năm 2016, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã ký Quyết định số 1482/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Sở Tư pháp Thanh Hóa vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của ngành Tư pháp Thanh Hóa đã có những thăng trầm theo yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng, song vượt lên trên tất cả ngành Tư pháp Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh và đạt được nhiều thành tựu quan trọng đóng góp vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Khi mới được thành lập,Sở tư pháp được giao 6 nhiệm vụ nhưng đến nay đã được giao 34 nhiệm vụ. Bộ máy của Sở Tư pháp chỉ có một Giám đốc và 4 phòng nghiệp vụ với 12 cán bộ; đến nay, Sở đã có 8 phòng và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc với tổng số 115 công chức, viên chức; 100% tốt nghiệp đại học. Nhiều công chức, viên chức đã có bằng thạc sỹ, là chuyên viên cao cấp. Khi mới thành lập Sở Tư pháp có 1 chi bộ và 6 Đảng viên, hiện nay là Đảng bộ với 10 chi bộ trực thuộc và 60 đảng viên. Các tổ chức: Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Luật gia được củng cố, phát triển vững mạnh. Ở cấp huyện và xã, Phòng Tư pháp và cán bộ Tư pháp hộ tịch cũng được tăng cường về số lượng, chất lượng và chức năng nhiệm vụ. Đến nay, đã có gần 1.000 cán bộ, công chức, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Các thế hệ cán bộ, công chức ngành Tư pháp tỉnh luôn xác định rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình, cùng đồng lòng, hợp sức phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung về kinh tế văn hoá, xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn cách mạng. Từ đó, khẳng định tinh thần, nội lực, ý chí và quyết tâm của các thế hệ cán bộ ngành Tư pháp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Trước yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Sở Tư pháp ngày càng được giao thêm nhiều nhiệm vụ mới, quan trọng. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong tỉnh, với tinh thần chủ động và tích cực, Sở Tư pháp đã bám sát nhiệm vụ chuyên môn, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác. Với nhiều giải pháp mang tính sáng tạo, đột phá, huy động mọi nguồn lực để triển khai các lĩnh vực công tác trọng tâm, các nhiệm vụ công tác mới đã đạt nhiều kết quả, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa. Từ đó, ngày càng khẳng định và củng cố vị thế, vai trò của ngành Tư pháp trong đời sống chính trị, kinh tế – xã hội.
Những thành tích mà Sở Tư pháp đạt được thể hiện trước hết trong công tác tham mưu cho tỉnh về xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, phục vụ cho các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Trong những năm qua, Sở Tư pháp đã chủ động cũng như tích cực phối hợp với các ngành, các cấp soạn thảo, thẩm định và tham gia đóng góp ý kiến cho hàng nghìn văn bản quy phạm pháp luật để trình HĐND và UBND tỉnh ban hành; giúp UBND tỉnh đóng góp, tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân và các ngành, các cấp vào dự thảo Hiến pháp và nhiều Luật quan trọng của Quốc hội; tham mưu UBND giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc pháp luật, các tranh chấp, các vấn đề cấp bách, bức xúc liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
Cùng với việc tích cực tham mưu xây dựng văn bản pháp luật, giải quyết các vụ việc phức tạp, Sở Tư pháp đã thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát văn bản QPPL (trung bình mỗi năm tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra gần 100.000 văn bản do HĐND, UBND các cấp ban hành); tập trung theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Qua đó, phát hiện những bất cập của các cơ chế, chính sách và các thiết chế quản lý, để tham mưu kịp thời các biện pháp khắc phục vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương.
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính ngày càng được tổ chức thực hiện có hiệu quả, đã tập trung tham mưu công bố, sửa đổi, bổ sung và kiểm soát chặt việc ban hành các thủ tục hành chính, đảm bảo chỉ ban hành những thủ tục hành chính cần thiết, hợp pháp, hợp lý, dễ hiểu, dễ thực hiện, loại bỏ các thủ tục hành chính phiền hà, phức tạp, góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, những năm qua, Sở tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp với các cấp, các ngành xây dựng, kiện toàn tổ chức, nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL. Cùng với việc đổi mới các hình thức tuyên truyền PBGDPL phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng, vùng miền; nội dung tuyên truyền PBGDPL có trọng tâm, phù hợp thực tiễn. Việc triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành được thực hiện kịp thời đến các cấp, các ngành và nhân dân. Đã tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh; nâng cao ý thức thượng tôn và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; góp phần ngăn chặn, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; đồng thời góp phần xóa bỏ nhiều phong tục tập quán lạc hậu, hạn chế tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên mọi lĩnh vực, giảm bớt tình trạng khiếu nại, tố cáo.
Thực hiện nhiệm vụ giúp UBND các cấp quản lý nhà nước về hộ tịch, gồm các sự kiện: sinh; tử; kết hôn; nuôi con nuôi; thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch…trong thời gian qua được sự quan tâm của các cấp ủy và chính quyền, lĩnh vực công tác này đã đạt được những kết quả tích cực. Việc đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, các thủ tục hành chính được công khai, minh bạch, thực hiện kịp thời, đúng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân. Qua đó, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý xã hội bằng pháp luật, tiếp tục vun đắp, xây dựng hình ảnh ngành Tư pháp thân thiện, gần dân, phụng sự nhân dân.
Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực bổ trợ tư pháp, Luật sư, công chứng, bán đấu giá, giám định tư pháp, thừa phát lại, quản tài viên v.v…được tăng cường theo đúng tinh thần cải cách tư pháp với yêu cầu từng bước xã hội hóa trong hoạt động này. Các tổ chức như: công chức, đấu giá, luật sư .v.v. hoạt động nền nếp, chuyên nghiệp hơn; năng lực, trình độ chuyên môn được nâng lên. Công tác trợ giúp pháp lý ngày càng được đẩy mạnh, Sở đã tăng cường chỉ đạo trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng: người nghèo, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ em. Góp phần tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, bảo đảm công bằng xã hội.
Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ được quan tâm thực hiện; đã kịp thời tham mưu ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành Tư pháp tại địa phương theo quy định mới; kiện toàn tổ chức của ngành tỉnh đến cơ sở, thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, ý thức trách nhiệm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, công tác thi đua, khen thưởng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng và chống tham nhũng, cải cách hành chính…đều có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu quả cả về bề rộng và chiều sâu, đảm bảo kỷ cương pháp luật, phục vụ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.
Những thành tựu đạt được trong công tác tư pháp thời gian qua đã khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của Sở Tư pháp, đã tạo được niềm tin yêu, ghi nhận và đánh giá cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Với những nỗ lực và thành tích đã đạt được trong những năm qua, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã vinh dự được Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất.
Nguyễn Oanh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp