DANH MỤC

Sở Tư pháp Thanh Hóa tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở

Để triển khai Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 23/2/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 133/KH-STP ngày 22/7/2020 của Sở Tư pháp triển khai thực hiện hướng dẫn và tổ chức hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 2022.

Với mục tiêu chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc có chất lượng, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở theo Luật Hòa giải ở cơ sở. Đảm bảo quán triệt, thực hiện đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tạo sự chuyển đổi mạnh mẽ công tác hòa giải ở cơ sở và phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan Tư pháp trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; vai trò tham mưu tư vấn của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động. Huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, đồng thời nâng cao năng lực của đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.

Vào hai ngày 13 và 14 tháng 7 năm 2022, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND huyện Thạch Thành và UBND huyện Lang Chánh tổ chức 02 hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, kiến thức pháp luật về hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên trên địa bàn.

Tại 02 Hội nghị có sự tham dự của hơn 600 đại biểu (trong đó đối với cấp huyện, có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện,  Phòng Tư pháp; đối với cấp xã có sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND xã, thị trấn; Đại diện UBMTTQ; Cán bộ Tư  pháp – Hộ tịch và các Tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở).

Với thời lượng mỗi Hội nghị được tổ chức 01 ngày, tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Đại – Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã tập huấn cho các đại biểu tham dự Hội nghị những quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở, những nội dung trong công tác quản lý nhà nước cũng như công tác triển khai các nội dung trên thực tiễn, đồng thời xác định việc thực hiện các nội dung hòa giải cơ sở gắn với kết quả đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; ngoài ra báo cáo viên đã truyền tải những kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác hòa giải ở cơ sở.

– Đồng chí Cao Văn Phương – Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã trình bày các quy định của pháp luật về đất đai, một số quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới…. gắn với công tác hòa giải ở cơ sở.

Qua buổi tập huấn, các báo cáo viên đã trang bị đầy đủ những kiến thức pháp luật và kỹ năng cho đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn hai huyện Thạch Thành và Lang Chánh, đây là nền tảng góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên đồng thời góp phần đảm bảo hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở.

Kết thức Hội nghi, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện Thạch Thành và lãnh đạo UBND huyện Lang Chánh đã cảm ơn sự quan tâm của Sở Tư Pháp tới công tác hòa giải cơ sở của cấp huyện, đồng thời chỉ đạo UBND các xã trên địa bàn trên cơ sở những kiến thức được trang bị tại Hội nghị tiếp tục triển khai các nội dung vào thực tiễn của đời sống đồng thời quan tâm hơn nữa tới công tác này để phát huy hiệu quả đối với công tác này góp phần vào xây dựng xã hội phát triển./.

PBGDPL

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp