DANH MỤC

Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2018

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động tư pháp, thông qua việc thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện xử lý những vi phạm pháp luật để chấn chỉnh kịp thời. Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực thi nhiệm vụ; ngày 29/12/2017 Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 226/ QĐ-STP phê duyệt Kế hoạch thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Theo kế hoạch, năm 2018, Sở Tư pháp sẽ thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh kiến nghị. Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật. Giải quyết dứt điểm 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền; không để đơn thư tồn đọng, vượt cấp.

Thanh tra Sở phối hợp với các phòng chuyên môn sẽ tiến hành thanh tra hành chính Phòng Công chứng số 1, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước. Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng đối với 07 tổ chức hành nghề công chứng gồm các Văn phòng công chứng: Thành Vinh, Bá Thước, Hà Trung, Lại Văn Thạnh, Vĩnh Lộc, Hoàng Thành, Yên Cát. Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư đối với 03 tổ chức hành nghề luật sư, gồm: Công ty Luật hợp danh Hoàng Gia, Văn phòng Luật sư Lê Quốc Hiền, Văn phòng Luật sư Việt Hoa. Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản, gồm: Công ty cổ phần đấu giá Sông Mã, Công ty TNHH bán đấu giá Toàn Thành.

Đồng thời, thực hiện thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm quản lý, theo yêu cầu công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và theo yêu cầu của cấp trên. Đôn đốc và kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các kết luận, quyết định về thanh tra đối với các đơn vị được thanh tra năm 2017. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Hà Anh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp