DANH MỤC

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn Thanh Hóa

Ngày 24/9/2020 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư nước ngoài: Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với địa bàn ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp), Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (đối với địa bàn trong Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan, hàng năm rà soát, đánh giá việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận về đầu tư của tỉnh Thanh Hóa đã ký kết với các đối tác nước ngoài thuộc địa bàn được phân công phụ trách; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hiệu lực của các cam kết, thỏa thuận về đầu tư không còn phù hợp; phát hiện và đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phương án xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có); Tập hợp, sắp xếp, bảo quản và lưu giữ đầy đủ hồ sơ các cam kết, thỏa thuận về đầu tư của tỉnh Thanh Hóa đã ký kết với các đối tác nước ngoài thuộc địa bàn được phân công phụ trách; các vướng mắc, khiếu nại, tố cáo của nhà đầu tư trên hệ thống của cơ quan chuyên trách về đầu tư; thường xuyên rà soát, xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn được phân công phụ trách; Ưu tiên bố trí cán bộ có trình độ, năng lực, kỹ năng phù hợp làm công tác quản lý đầu tư nước ngoài.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan hàng năm tổ chức rà soát, đánh giá việc đàm phán, ký kết các cam kết, thỏa thuận về thương mại liên quan đến đầu tư; phát hiện và kịp thời đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có);

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan hàng năm tổ chức rà soát, đánh giá việc đàm phán, ký kết các cam kết, thỏa thuận về thuế, các cam kết, thỏa thuận với nước ngoài trong lĩnh vực tài chính có liên quan đến đầu tư; phát hiện và kịp thời đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có).

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp luật thương mại, đầu tư quốc tế; các cam kết quốc tế của Việt Nam về thương mại và đầu tư; đồng thời, kiểm tra, rà soát, thẩm định, hoàn chỉnh các cam kết, biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác của tỉnh Thanh Hóa trước khi ký kết với các đối tác nước ngoài.

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật và tăng cường tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư nước ngoài trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình; Giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhà đầu tư nước ngoài theo đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật; tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài có cơ hội trình bày ý kiến trước khi có quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong quá trình giải quyết, cần tham vấn ý kiến của các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao và các cơ quan có liên quan để bảo đảm chặt chẽ, hạn chế tối đa phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế.

Thường xuyên rà soát, đánh giá việc đàm phán, ký và thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế của tỉnh Thanh Hóa đã ký kết với các đối tác nước ngoài trong các lĩnh vực, địa bàn được giao phân công phụ trách; phát hiện và đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phương án xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Về phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp hiệu quả, lựa chọn, sàng lọc nhà đầu tư nước ngoài ngay từ khi nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa; tập hợp, lưu giữ đầy đủ thông tin về hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn được phân công phụ trách. Đồng thời, rà soát, đánh giá đúng yếu tố pháp lý, kể cả các rủi ro pháp lý có thể xảy ra trong đàm phán, ký và thực hiện các thỏa thuận, biên bản ghi nhớ, cam kết với nhà đầu tư, cấp giấy chứng nhận hoặc văn bản cho nhà đầu tư, bảo đảm nội dung phù hợp với pháp luật Việt Nam và các cam kết đầu tư của Việt Nam, kịp thời xử lý các vướng mắc để hạn chế thấp nhất các tranh chấp phát sinh; Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực và kỹ năng cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài; quan tâm tới kiến thức pháp luật và cam kết quốc tế về đầu tư.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đấu mối với Bộ Tư pháp để chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại Việt Nam.

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan đấu mối với Bộ Ngoại giao để chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về thu hút và quản lý đầu tư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhà đầu tư nước ngoài và phòng ngừa việc phát sinh các tranh chấp đầu tư quốc tế.

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp hiệu quả, lựa chọn, sàng lọc nhà đầu tư nước ngoài ngay từ khi nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa; tập hợp, lưu giữ đầy đủ thông tin về hoạt động đầu tư nước ngoài trên lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách; Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực và kỹ năng cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài; quan tâm tới kiến thức pháp luật và cam kết quốc tế về đầu tư.

Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị này; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất (nếu có), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình quản lý nhà nước về đầu tư, làm phát sinh tranh chấp đầu tư quốc tế chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về các thiệt hại phát sinh cho ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam nói chung, của tỉnh nói riêng

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp