DANH MỤC

Tăng cường theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nhằm theo dõi tình hình thi hành pháp luật để xem xét, đánh giá thực trạng, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thi hành pháp luật, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; kịp thời xử lý những tồn tại, hạn chế trong quá trình thi hành pháp luật; UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021.

UBND tỉnh yêu cầu việc việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải tuân thủ nguyên tắc, phạm vi, nội dung, hình thức theo dõi thi hành pháp luật theo quy định. Đồng thời xác định rõ nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật; huy động sự tham gia, phối hợp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và Nhân dân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường; Theo dõi tình hình thi hành pháp luật phòng cháy và chữa cháy; Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Xây dựng báo cáo theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành do Thủ tướng Chính phủ xác định, báo cáo theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021, gửi Bộ Tư pháp và báo cáo UBND tỉnh theo đúng hạn định.

Đối với các báo cáo chuyên đề khác được giao, Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo theo dõi thi hành pháp luật, gửi cơ quan chủ trì theo yêu cầu nhiệm vụ.

Xem kế hoạch tại ĐÂY

Baothanhhoa.vn

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp