DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Chỉ thị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Thanh Hóa: Ban hành Chỉ thị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
Ngày 03/4/2014, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trong thời gian qua, công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh đã được các sở, ban, ngành, HĐND, UBND các cấp quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và doanh nghiệp, được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ, đáp ứng được yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, tăng cường pháp chế XHCN và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL còn có những tồn tại, hạn chế đó là: một số sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chưa quan tâm đúng mức trong việc bố trí biên chế, kinh phí và các điều kiện đảm bảo khác phục vụ công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL; chưa chủ động trong việc triển khai hoạt động kiểm tra văn bản QPPL, đặc biệt là công tác tự kiểm tra văn bản, dẫn đến vẫn còn văn bản trái pháp luật chưa được kiểm tra, phát hiện kịp thời ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; Năng lực, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ, công chức, làm công tác kiểm tra văn bản còn hạn chế, chủ yếu tập trung vào thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; chưa đi sâu vào nội dung văn bản; chưa chú trọng kiểm tra những văn bản thuộc các lĩnh vực kinh tế – xã hội có nhiều bức xúc được dư luận quan tâm; công tác thống kê, báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL còn gửi chậm thời gian quy định. Để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch uBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh:

Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế và tổ chức pháp chế của cơ quan, đơn vị mình. Tổ chức pháp chế phải là đầu mối tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan trong công tác xây dựng văn bản QPPL, rà soát, kiểm tra văn bản QPPL, các lĩnh vực quản lý Nhà nước chuyên ngành được giao; Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản QPPL, theo dõi thi hành pháp luật theo quy định của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 và Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ.

2. Sở Tư pháp:

a) Chủ động làm tốt công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác kiểm tra văn bản QPPL trên địa bàn toàn tỉnh. Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL hàng năm để thống nhất triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; Tăng cường tổ chức đoàn kiểm tra các văn bản QPPL theo thẩm quyền, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực kinh tế-xã hội có nhiều bức xúc; Xử lý triệt để, kịp thời những văn bản trái pháp luật được phát hiện qua kiểm tra hoặc đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo.

b) Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền; Chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh kịp thời tham mưu, kiến nghị với UBND tỉnh xem xét, xử lý những văn bản ban hành có nội dung, hình thức chưa đúng quy định hoặc trái pháp luật được phát hiện thông qua công tác tự kiểm tra văn bản.

c) Xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra và xử lý văn bản cho đội ngũ cộng tác viên kiểm tra văn bản, công chức pháp chế ngành và công chức làm công tác kiểm tra văn bản trên phạm vi toàn tỉnh.

d) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, định kỳ hàng năm tổ chức rà soát văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành và tổng hợp chung vào hệ cơ sở dữ liệu để phục vụ cho công tác kiểm tra văn bản; tổng kết, đánh giá công tác xây dựng, ban hành văn bản và công tác tự kiểm tra văn bản.

3. Sở Tài chính:

Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ngân sách để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Nội vụ:

Tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung đủ cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn làm công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL ở cơ quan tư pháp các cấp. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng của tổ chức pháp chế và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật của ngành theo hướng chuyên nghiệp, đủ về biên chế và bảo đảm chất lượng.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Đôn đốc, chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý văn bản ở địa phương. Thường xuyên tự kiểm tra và xử lý văn bản do mình và HĐND cùng cấp ban hành. Tăng cường kiểm tra và xử lý văn bản tại cấp xã.

b) Chỉ đạo phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện giúp UBND cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL theo quy định của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP của Chính phủ; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, gửi UBND cấp huyện theo quy định.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

Văn phòng

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp