DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Chỉ thị triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Thanh Hóa: Ban hành Chỉ thị triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Để triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản liên quan, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện xử lý vi phạm hành chính, giữ vững trật tự, kỷ cương, bảo đảm quyền và nghĩa vụ hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, ngày 06/3/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan bằng các hình thức và biện pháp thích hợp để cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân hiểu rõ, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương. Phân công, bố trí cán bộ, công chức thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và thường xuyên theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Thực hiện công tác lưu trữ và thống kê về xử lý vi phạm hành chính theo quy định; cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính cho Sở Tư pháp để phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính. Xác định nhu cầu kinh phí đảm bảo cho công tác xử lý vi phạm hành chính. Phát hiện kịp thời các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp). Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Sở Tư pháp, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luất về xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Rà soát, tổng hợp báo cáo đề xuất những khó khăn, vướng mắc hoặc những quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn, báo cáo UBND tỉnh kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, xử lý. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp. Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm quản lý của tỉnh.

Đồng thời yêu cầu Sở Tài chính, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị.

 

Nguyễn Oanh.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp