DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2014

Thanh Hóa: Ban hành Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2014
Để tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình công tác của Bộ Tư pháp năm 2014, ngày 04/3/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 590/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác tư pháp tỉnh Thanh Hóa năm 2014 tập trung vào bảy nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp để triển khai thực hiện trên toàn tỉnh. Cụ thể:

– Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản, theo dõi thi hành pháp luật và quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, chủ động phối hợp với các ngành, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, triển khai có hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác soạn thảo văn bản QPPL của chính quyền cấp huyện và cấp xã”. Thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng thẩm định văn bản QPPL, chú trọng đến tính khả thi, hợp lý của dự thảo văn bản. Chủ động phối hợp, tham gia với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản trong quá trình soạn thảo, tạo sự chuyển biến mới về chất lượng thẩm định văn bản; tổ chức thực hiện rà soát, hệ thống hoá văn bản pháp luật hiện hành để phát hiện những quy định, trình tự, thủ tục chồng chéo, bất hợp lý, gây khó khăn, cản trở đối với người dân và doanh nghiệp; công tác dõi thi hành pháp luật tập trung vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng;tham mưu, giúp UBND tỉnh tiếp tục triển khai và quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp. Đẩy mạnh tư vấn pháp luật trực tiếp, đối thoại với doanh nghiệp, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác này.

– Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính: Tập trung theo dõi, đôn đốc việc kiện toàn, cập nhật biến động, củng cố hệ thống đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính TTHC; tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã; sửa đổi các văn bản có liên quan để đảm bảo phù hợp với việc chuyển nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp; đẩy mạnh việc kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; kiểm soát việc công khai; niêm yết công khai TTHC và giải quyết thủ tục hành chính đối với các đơn vị, cơ quan thực hiện TTHC từ tỉnh đến cơ sở; cập nhật thông tin, đôn đốc các đơn vị trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố hết các TTHC còn thiếu và TTHC sau khi ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng rà soát, đánh giá thủ TTHC hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của 03 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã); tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về TTHC; kiểm soát TTHC để thông qua đó cán bộ, công chức, nhân dân biết, thực hiện và tham gia vào các hoạt động kiểm soát TTHC theo quy định pháp luật.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở: Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2014 trên cơ sở phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Tập trung tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính. Kết hợp tốt giữa công tác PBGDPL pháp luật với hoạt động trợ giúp pháp lý. Củng cố, kiện toàn và nâng cao hơn nữa vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp; tích cực triển khai thực hiện các Đề án, Chương trình, Kế hoạch của Chính phủ, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh về PBGDPL; tập trung PBGDPL trong một số lĩnh vực như: cải cách hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, an toàn giao thông; nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong công tác PBGDPL, tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền PBGDPL, gắn kết chặt chẽ với hoạt động xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật, đưa pháp luật đến với đông đảo người dân. Triển khai kịp thời, hiệu quả công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức Ngày pháp luật năm 2014 có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu quản lý, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của từng địa phương; tại cấp tỉnh sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, nhằm tôn vinh pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Mở đợt tuyên truyền cao điểm về Hiến pháp 1992 (sửa đổi); Luật đất đai (sửa đổi) .v.v. Tăng cường phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố để đẩy mạnh công tác PBGDPL. Kịp thời tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân những văn bản pháp luật mới được ban hành, các văn bản pháp luật phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở.

– Công tác Trợ giúp pháp lý: Triển khai có hiệu quả Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 23/5/2013 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020; từng bước chuyển hướng chiến lược TGPL theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý; sử dụng có hiệu quả quỹ TGPL; kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm trợ giúp pháp lý, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi nhánh TGPL, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác TGPL; đảm bảo thụ lý và thực hiện trợ giúp pháp lý cho 100% vụ việc khi có yêu cầu; tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn. Chú trọng nâng cao chất lượng TGPL; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ TGPL ở cấp xã.

– Công tác Hành chính tư pháp: Đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ trong việc thực thi pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trên thực tế; giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân; Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về lý lịch tư pháp. Tăng cường phối hợp với cơ quan Công an, Tòa án trong việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho người dân; cải cách thủ tục hành chính và áp dụng các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp phiếu lý lịch tư pháp; Thực hiện tốt công tác giải đáp vướng mắc pháp luật, cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường và hướng dẫn cơ quan có trách nhiệm bồi thường thực hiện việc giải quyết bồi thường đúng pháp luật.

– Công tác Bổ trợ tư pháp: Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động công chứng, bán đấu giá tài sản, luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm; tiếp tục triển khai thực hiện: Luật luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động luật sư; củng cố, kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp. Tạo sự chuyển biến mới về chất lượng và hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động tố tụng ở địa phương; Đẩy mạnh việc phát triển đội ngũ công chứng viên, các tổ chức hành nghề công chứng theo kế hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng; tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý bán đấu giá tài sản; triển khai thực hiện Đề án thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3810/QĐ-UBND ngày 30/10/2013.

– Công tác xây dựng Ngành tư pháp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ của Ngành, nhất là Tư pháp cơ sở và các đơn vị được giao bổ sung nhiệm vụ. Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp. Triển khai và thực hiện quy định của UBND tỉnh về tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức Thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ, chú trọng việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Ngành Tư pháp theo hướng trẻ hoá đội ngũ cán bộ, đảm bảo sự kế thừa giữa các thế hệ cán bộ; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và sử dụng cán bộ; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra theo từng giai đoạn và hàng năm. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành liên quan xây dựng đề án trình UBND tỉnh triển khai thành lập, kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ cho các tổ chức pháp chế sở, ngành theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ.

– Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng: Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở địa phương, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong ngành; xây dựng và triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2014, tập trung vào một số lĩnh vực như quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp; hoạt động công chứng, luật sư, bán đấu giá tài sản; phòng, chống tham nhũng; triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp; Chỉ đạo chủ động giải quyết ngay các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo (nếu có) không để tồn đọng, kéo dài.

– Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin: Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020, trong đó chú trọng các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước ngành tư pháp; cải tiến, đổi mới lề lối làm việc nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và hoạt động của ngành; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành. Tiếp tục thực hiện việc rà soát, đơn giản hoá các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp; thực hiện tốt việc kiểm soát thủ tục hành chính; công khai các thủ tục hành chính ngay sau khi được ban hành.

Nguyễn Oanh.

Quyết định 590/QĐ-UBND

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp