DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2015

Thanh Hóa: Ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2015
Để tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình công tác của Bộ Tư pháp năm 2015, ngày 09/02/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 470/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác tư pháp tỉnh Thanh Hóa năm 2015, tập trung vào mười nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp để triển khai thực hiện trên toàn tỉnh. Cụ thể:

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình công tác năm 2015. Sở Tư pháp tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp từ tỉnh đến cơ sở; kịp thời có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động của Ngành, đặc biệt là Tư pháp cơ sở; đảm bảo giải quyết đúng tiến độ và không ngừng nâng cao chất lượng công việc. Ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác năm 2015.

2. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, theo dõi thi hành pháp luật; quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính

– Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng tới tính khả thi, tính hợp pháp của dự thảo văn bản. Bổ sung việc đánh giá thủ tục hành chính trong các văn bản thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

– Tăng cường kiểm tra văn bản QPPL, đôn đốc và theo dõi việc xử lý các văn bản qua kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản. Chú trọng thực hiện việc xử lý văn bản đã hết hiệu lực, trái pháp luật, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương được phát hiện thông qua rà soát.

– Theo dõi thi hành pháp luật tập trung vào các lĩnh vực phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của người dân; tập trung vào các lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, làm hàng giả, kinh doanh trái phép; đẩy mạnh kiểm tra, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật để có phản ứng chính sách kịp thời; tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

– Tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ quan, đơn vị.

– Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp. Đẩy mạnh tư vấn pháp luật trực tiếp, đối thoại với doanh nghiệp, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác này.

3. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)

– Triển khai có hiệu quả Kế hoạch đơn giản hóa TTHC (ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ), công bố kịp thời các TTHC, tạo thuận lợi tối đa, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, nhất là các lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

– Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-CP về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh; Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.
– Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về kiểm soát TTHC và sự phối hợp giữa các cơ quan khi thực hiện thẩm định văn bản QPPL có quy định về TTHC, bảo đảm chỉ ban hành những TTHC cần thiết, hợp lý, hợp pháp, hiệu quả.

– Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC, giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, phát hiện kịp thời và đề nghị xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC.

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về TTHC; kiểm soát TTHC để thông qua đó cán bộ, công chức, nhân dân biết, thực hiện và tham gia vào các hoạt động kiểm soát TTHC theo quy định pháp luật.

4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở

– Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương hưởng ứng và tổ chức thành công cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; tăng cường tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi để tạo sức lan tỏa, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý rộng khắp trong nhân dân.

– Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL; chú trọng PBGDPL cho nhóm đối tượng đặc thù. Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp với các ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ PBGDPL. Vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương.

– Tổ chức Ngày pháp luật năm 2015 có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu quản lý, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của từng địa phương, nhằm tôn vinh pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

– Kiện toàn tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên để tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.

– Triển khai có hiệu quả việc đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật.

– Đánh giá đúng thực trạng, đề xuất giải pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

5. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước

– Tập trung chuẩn bị thật tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thực hiện Luật Hộ tịch. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch tại các địa phương.

– Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.

– Tiếp tục triển khai thi hành đầy đủ, hiệu quả Luật Nuôi con nuôi và Công ước Lahay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

– Tập trung triển khai thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Thực hiện các giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng tồn đọng thông tin lý lịch tư pháp và đẩy nhanh tiến độ cấp Phiếu lý lịch tư pháp

– Chú trọng kiểm tra việc chấp hành chính sách miễn lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản.

– Phối hợp với các sở, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường.

6. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý

– Triển khai thi hành có hiệu quả Luật công chứng (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”; Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp; triển khai thực hiện Quyết định số 3143/QĐ-BTP ngày 21/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án tăng cường các biện pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư pháp giai đoạn 2015 – 2020.

– Tiếp tục triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020; Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

– Tiếp tục triển khai thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn; triển khai hiệu quả Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020”.

– Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trong đó tập trung tiến hành thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá; theo dõi việc thi hành pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ. Chỉ đạo, theo dõi sát sao, bảo đảm hiệu quả việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý. Tăng cường tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý theo kế hoạch của Bộ Tư pháp. Thực hiện kế hoạch trợ giúp pháp lý cho trẻ em và người khuyết tật; kiểm tra, giám sát hoạt động của các Chi nhánh trợ giúp pháp lý.

7. Công tác xây dựng ngành; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thi đua khen thưởng

– Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ, trong đó tập trung tham mưu trình UBND tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan Tư pháp trên địa bàn tỉnh và kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

– Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm quản lý, điều hành của lãnh đạo chủ chốt. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp, chú trọng triển khai quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

– Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV.

– Tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp Thanh Hóa lần thứ IV và Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp.

8. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

– Thực hiện tốt Luật tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường tuyên truyền, quán triệt Luật thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

– Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

– Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội ở địa phương.

– Chỉ đạo chủ động giải quyết ngay các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo (nếu có) không để tồn đọng, kéo dài. Tăng cường công tác thanh tra đột xuất, kiểm tra sau thanh tra.

9. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của ngành. Áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và hoạt động của ngành.

– Tiếp tục thực hiện việc rà soát, đơn giản hoá các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp; thực hiện tốt việc kiểm soát thủ tục hành chính; công khai các thủ tục hành chính ngay sau khi được ban hành.

– Triển khai thu thập, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

10. Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp và tham gia tích cực vào các nội dung liên quan đến công tác tư pháp, cải cách hành chính, cải cách pháp luật, cải cách tư pháp trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp

– Tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa to lớn, sự ra đời, quá trình đấu tranh và trưởng thành, những bài học sâu sắc, những thành tựu to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

– Chuẩn bị tốt các văn kiện, nhân sự để tổ chức thành công đại hội của các chi bộ, Đảng bộ trong các cơ quan, đơn vị ngành Tư pháp; tham gia tích cực, có chất lượng vào các văn kiện, tham gia chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp.

Hà Anh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp