DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2016

Để tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình công tác của Bộ Tư pháp năm 2016, ngày 04/02/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 468/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác tư pháp tỉnh Thanh Hóa năm 2016, tập trung vào mười nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp để triển khai thực hiện trên toàn tỉnh. Cụ thể:

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình công tác năm 2016. Sở Tư pháp tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp từ tỉnh đến cơ sở; kịp thời có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động của Ngành, đặc biệt là Tư pháp cơ sở;đảm bảo giải quyết đúng tiến độ và không ngừng nâng cao chất lượng công việc. Ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác năm 2016.

2. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Tổ chức triển khai có hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, chú trọng tới những điểm mới của Luật. Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng tới tính khả thi, tính hợp pháp của dự thảo văn bản. Phối hợp với các sở, ngành tập trung rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hết hiệu lực thi hành, cần xây dựng mới giai đoạn 2016-2020; trong đó tập trung vào các văn bản về cơ chế, chính sách nông nghiệp và nông thôn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ việc pháp luật cụ thể thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm, quy trình xử lý các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp
Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc và theo dõi việc xử lý các văn bản qua kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm của các huyện, thị xã, thành phố. Xây dựng Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý kịp thời văn bản ban hành trái thẩm quyền, nội dung trái pháp luật. Nâng cao chất lượng rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật

Triển khai có hiệu Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Tậptrungtheodõi, đôn đốc, kiểmtraviệcthựchiệnthốngnhất, đồngbộcácquy địnhphápluậtvềxửlý viphạmhànhchính, nhấtlà đốivới đốitượnglà ngườichưathànhniên. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; từng bước triển khai thực hiện đầy đủ, chất lượng các nội dung của nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính đối với các sở, ngành, địa phương.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 đáp ứng yêu cầu quản lý, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói chung và công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành theo hướng lựa chọn lĩnh vực phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của người dân, đang là điểm nóng trong dư luận xã hội, được nhân dân quan tâm.

4. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)

Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính ngay từ khâu dự thảo văn bản QPPL. Tăng cường công khai, minh bạch thủ tục hành chính, trong đó chú trọng việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý hoặc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, địa phương. Thực hiện có hiệu quả Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại các sở, ngành, địa phương. Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC, giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, phát hiện kịp thời và đề nghị xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức không công khai đầy đủ TTHC và những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC.

5. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở

Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); làm tốt vai trò của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL; tập trung hướng dẫn, tổ chức triển khai các chương trình, đề án PBGDPL. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền PBGDPL, phương thức triển khai, chỉ đạo … gắn công tác tuyên truyền PBGDPL và xây dựng hình ảnh, con người Thanh Hóa; tạo chuyển biến thực sự của công tác này. Kiện toàn và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về PBGDPL; báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp, hòa giải viên cơ sở đảm bảo số lượng, chất lượng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật với phương châm hướng về cơ sở; tăng cường PBGDPL cho cán bộ, công chức, người dân vùng miền núi, đồng bào dân tộc bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Tập trung tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các Luật về tổ chức bộ máy nhà nước và các văn bản pháp luật mới của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; văn bản pháp luật liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân. Triển khai có hiệu quả Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; tham gia Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III năm 2016 đạt kết quả cao.

6. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước

Triển khai thi hành Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăngcường quảnlý các nhiệm vụ cóyếutốnướcngoài đãđược phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện. Tiếp tục tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về hộ tịch cho cấp huyện, cấp xã; tập trung vào những nhiệm vụ mới theo quy định của Luật Hộ tịch. Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành về hộ tịch, chứng thực trên địa bàn tỉnh.

Thực hiệu hiệu quả quy chế phối hợp liên ngành trong công tác lý lịch tư pháp. Triển khai có hiệu quả Đề án cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, kế hoạch đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong cấp Phiếu Lý lịch tư pháp theo hướng giảm tối đa thời gian giải quyết.Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Thực hiện các giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng tồn đọng thông tin lý lịch tư pháp.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT về thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường của nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

7. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trong đó tập trung tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá. Tiếp tục triển khai thực hiện chế định Thừa phát.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020; Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; Đề án phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai; kế hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020 .v.v.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý. Tăng cường tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý. Thực hiện kế hoạch trợ giúp pháp lý cho trẻ em và người khuyết tật.

8. Công tác xây dựng ngành; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thi đua khen thưởng

Kiện toàn tổ chức, bộ máy của Sở Tư pháp theo quy định của Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

– Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm quản lý, điều hành của lãnh đạo chủ chốt. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp, chú trọng triển khai quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

– Đổi mới sâu sắc công tác thi đua, khen thưởng; duy trì phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Ngành; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Ngành để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

9. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường hơn nữa các hoạt động thanh tra chuyên ngành và đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra sau thanh tra. Chú trọng công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị. Thực hiện tốt Luật Tiếp Công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội ở địa phương. Chỉ đạo chủ động giải quyết ngay các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo (nếu có) không để tồn đọng, kéo dài.

10. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của ngành. Ban hành mới các quy trình ISO trong hoạt động của cơ quan Sở Tư pháp. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016- 2020 và Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 và năm 2016 của ngành Tư pháp. Cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 bảo đảm thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Nguyễn Oanh

Quyết định số 468/QĐ-UBND

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp