DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2017

Thanh Hóa: Ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2017
Ngày 14/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 475/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác tư pháp tỉnh Thanh Hóa năm 2017, tập trung vào mười nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp để triển khai thực hiện trên toàn tỉnh. Cụ thể:

1. Công tác chỉ đạo điều hành
Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình công tác năm 2017. Sở Tư pháp tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp từ tỉnh đến cơ sở; kịp thời có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động của Ngành, đặc biệt là Tư pháp cơ sở;đảm bảo giải quyết đúng tiến độ và không ngừng nâng cao chất lượng công việc. Ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác năm 2016.
2. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chú trọng tới những điểm mới của Luật. Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng tới tính khả thi, tính hợp pháp của dự thảo văn bản. Phối hợp với các sở, ngành tập trung rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hết hiệu lực thi hành, cần xây dựng mới giai đoạn 2016-2020; trong đó tập trung vào các văn bản về cơ chế, chính sách nông nghiệp và nông thôn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ việc pháp luật cụ thể thuộc thẩm quyền của tỉnh.
Xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm, quy trình xử lý các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp
Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc và theo dõi việc xử lý các văn bản qua kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm của các huyện, thị xã, thành phố. Xây dựng Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý kịp thời văn bản ban hành trái thẩm quyền, nội dung trái pháp luật. Nâng cao chất lượng rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
3. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)
– Đẩy mạnh đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, đảm bảo cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; trong đó chú trọng đến lĩnh vực: đầu tư, xây dựng, đất đai .v.v. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính ngay từ khâu dự thảo văn bản QPPL. Tăng cường công khai, minh bạch thủ tục hành chính. Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC, giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, phát hiện kịp thời vàđề nghị xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức không công khai đầy đủ TTHC và những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC.
4. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật
Xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính,theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 đáp ứng yêu cầu quản lý, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, lựa chọn lĩnh vực phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.
5. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở
Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 202. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; làm tốt vai trò của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; ngày pháp luật năm 2017. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền PBGDPL phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, với phương châm hướng về cơ sở. Tăng cường tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác rà soát, xây dựng thực hiện hương ước, quy ước, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
6. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước
Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiệu hiệu quả quy chế phối hợp liên ngành trong công tác lý lịch tư pháp. Triển khai có hiệu quả Đề án cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, kế hoạch đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong cấp Phiếu Lý lịch tư pháp theo hướng giảm tối đa thời gian giải quyết. Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường của nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.
7. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý
Tập trung triển khai thi hành có hiệu quả các quy định của Luật đấu giá tài sản. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020; Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.v.v. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trong đó chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về lĩnh vực luật sư, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá, thừa phát lại.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lýgiai đoạn 2015-2025; củng cố tổ chức các chi nhánh trợ giúp pháp lý. Tập trung nâng cao chất lượng, số lượng vụ việc tố tụng, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý và đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý.
8. Công tác xây dựng ngành; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thi đua khen thưởng
Kiện toàn tổ chức, bộ máy của Sở Tư pháp và tổ chức thực hiện Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm quản lý, điều hành của lãnh đạo chủ chốt. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.
Thực hiện tốt phong trào thi đua thường xuyên, tập trung thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 của Ngành, gắn kết với các phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”giai đoạn 2016-2020.
9. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp; giải quyết kịp thời, dứt điểm, có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo không để tồn đọng, kéo dài. Tăng cường hơn nữa các hoạt động thanh tra chuyên ngành và đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra sau thanh tra.
10. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT
Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành.Đẩy mạnh các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử; sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý chuyên ngành trong lĩnh vực tư pháp . Cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 bảo đảm thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.
Nguyễn Oanh.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp