DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2018

Ngày 22/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 281/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác tư pháp tỉnh Thanh Hóa năm 2018, tập trung vào chín nhiệm vụ trọng tâm như sau.

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình công tác tư pháp năm 2018. Tăng cường công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp từ tỉnh đến cơ sở; kịp thời có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động của Ngành, đặc biệt là công tác tư pháp ở cơ sở; trong đó tập trung giải quyết tình trạng thiếu cán bộ Phòng Tư pháp tại một số huyện và một số xã, thị trấn bố trí cán bộ Tư pháp – hộ tịch không đúng tiêu chuẩn theo quy định. Ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác năm 2018.

2. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

– Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
– Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng tới tính khả thi, tính hợp pháp của dự thảo văn bản. Tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ việc pháp luật cụ thể thuộc thẩm quyền của tỉnh, trong đó tập trung vào lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng.
– Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền, tập trung xử lý các văn bản trái pháp luật đã được phát hiện. Nâng cao chất lượng rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng và triển khai có hiệu quả Kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL giai đoạn 2014-2018.
– Tăng cường và đổi mới hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở

– Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021, các Đề án, Kế hoạch PBGDPL đã được ban hành. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua năm 2017 và năm 2018; triển khai công tác PBGDPL gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong nhà trường; chú trọng PBGDPL cho đối tượng đặc thù. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ hoạt động PBGDPL. Triển khai các hoạt động hưởng ứng gắn với tổng kết 05 năm mô hình Ngày Pháp luật Việt Nam; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong PBGDPL; nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường xã hội hóa các hoạt động PBGDPL.
– Tiếp tục triển khai thi hành Luật hòa giải ở cơ sở, tập trung rà soát, kiện toàn, tập huấn,nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo, rà soát, bổ sung hương ước, quy ước cho phù hợp với các quy định mới.
– Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tưởng Chính phủ; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân nhằm thực hiện hiệu quả tiêu chí “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
– Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền PBGDPL phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, với phương châm hướng về cơ sở; tạo chuyển biến thức sự của công tác này. Tăng cường tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

4. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật

– Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.
– Xây dựng và triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2018. Tiếp tục chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật, gắn với công tác xây dựng, kiểm tra VBQPPL, tập trung vào các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc trong công tác theo dõi thi hành pháp luật ở các sở, ngành, địa phương.

5. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước

– Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả cho hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch. Trong đó, chú trọng tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch; tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành.
– Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký, quản lý hộ tịch; chú trọng công tác thanh tra chuyên ngành về hộ tịch, chứng thực trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn và khắc phục những hạn chế, thiếu sót, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh bảo đảm lợi ích của người dân.
– Tổ chức sơ kết việc triển khai thi hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP; tổng hợp những vấn đề vướng mắc trong thực tế để đề xuất hoàn thiện pháp luật về chứng thực. Tăng cường quản lý nhà nước công tác chứng thực, kịp thời phát hiện những thiếu sót và những khó khăn, vướng mắc để uốn nắn, giải quyết.
– Thực hiệu hiệu quả quy chế phối hợp liên ngành trong công tác lý lịch tư pháp.Tổ chức triển khai thi hành hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

6. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý

– Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật đấu giá tài sản; Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020; Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; Đề án phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020”; Kế hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020 .v.v.
– Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp thông qua hoạt động kiểm tra, nắm tình hình; xây dựng và tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực luật sư, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, thừa phát lại. Sở Tư pháp chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh trong việc chỉ đạo Đoàn luật sư chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ.
– Tập trung nguồn lực tổ chức triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025. Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh sắp xếp, kiện toàn các chi nhanh trợ giúp pháp lý theo hướng giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động.

7. Công tác xây dựng ngành; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng

– Kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp theo yêu cầu tăng cường chất lượng, nâng cao năng suất lao động, tinh giản biên chế hành chính, hướng đến mục tiêu xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
– Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả công tác bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Tư pháp và các tổ chức bổ trợ tư pháp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm quản lý, điều hành của lãnh đạo chủ chốt.

8. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra; tăng cường công tác thanh tra đột xuất. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp. Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Tăng cường hơn nữa các hoạt động thanh tra chuyên ngành và đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra sau thanh tra.

9. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT

– Đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của ngành. Duy trì và hoạt động hiệu quả Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.
– Đẩy mạnh các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử; sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý chuyên ngành trong lĩnh vực tư pháp. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 theo kế hoạch, bảo đảm thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Nguyễn Oanh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp