DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2015

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2015
Ngày 27/3/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 1038/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch về đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2015.

Theo đó, với mục tiêu đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất, thông suốt chất lượng và tiến độ công việc trong quá trình thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm năm 2015 của Chính phủ. Tất cả các TTHC tại các cấp chính quyền trong tỉnh được chuẩn hóa và kịp thời công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết đồng bộ, thống nhất tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC.
Nội dung của Kế hoạch là tham gia ý kiến về phương án đơn giản hóa với 13 nhóm TTHC như: xuất khẩu thủy sản; khám chữa bệnh cho người dân; tuyển sinh đào tạo đại học và sau đại học; tuyển dụng và nâng ngạch công chức, viên chức… Rà soát, hệ thống, chuẩn hóa, công bố, công khai TTHC hiện hành thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch này đến tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; theo dõi, cấp nhật các Quyết định công bố TTHC trong phạm vi rà soát, hệ thống, chuẩn hóa, và công bố, công khai do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời đối với các quy định về TTHC được ban hành trái với quy định tại Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ công tác giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống, bổ sung, chuẩn hóa, công bố, công khai TTHC hiện hành thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.
Hà Anh

Nội dung Quyết định 1038/QĐ-UBND

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp